ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

50 جىلدىق ۇزاق مەرزىمدى ەرەكشە مەملەكەت زايومى 6-ايدىڭ 14-كۇنى تۇڭعىش رەت تاراتىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2024-06-15 12:46
ءوز حابارىمىز. 50 جىلدىق ۇزاق مەرزىمدى ەرەكشە مەملەكەت زايومى  6-ايدىڭ 14-كۇنى تۇڭعىش رەت تاراتىلدى، ءوسىم مولشەرى % 2.53 بولدى، جيىنى 35 ميلليارد يۋاندىق وسى مەرزىمدەگى زايوم تاراتىلدى،   6-ايدىڭ 15-كۇنىنەن باستاپ ءوسىم ەسەپتەلىپ، جارىم جىلدا ءبىر رەت ءوسىم بەرىلەدى.
 
اۋدارعان: نازار ءارىپ ۇلى 
 
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

50 جىلدىق ۇزاق مەرزىمدى ەرەكشە مەملەكەت زايومى 6-ايدىڭ 14-كۇنى تۇڭعىش رەت تاراتىلدى

50 جىلدىق ۇزاق مەرزىمدى ەرەكشە مەملەكەت زايومى 6-ايدىڭ 14-كۇنى تۇڭعىش رەت تاراتىلدى، ءوسىم مولشەرى % 2.53 بولدى، جيىنى 35 ميلليارد يۋاندىق وسى مەرزىمدەگى زايوم تاراتىلدى، 6-ايدىڭ 15-كۇنىنەن باستاپ ءوسىم ەسەپتەلىپ، جارىم جىلدا ءبىر رەت ءوسىم بەرىلەدى.