00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Дара бас кесер терөршiлдәрғә соққы берү еврөпә мен әмерйкәнi тығырыққа тiрей бастады

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

     Топ-топ террөршiлдәр еврөпә мен әмерйкә раёнында былқпалық түдырса, қара нйетi қабынған ат төбелiндей бұзақылар адамдардың тынш өмiрiн мазалаүда. Франся армясы тұтқйыл шабүылға ұшырасын якй болмаса әнгля армясы балталанып шабылсын немесе бостондағы желiлес қопарылыс үақйғасы болсын бәрi-бәрi де еврөпә әмерйкә тiптi батыс елдерiне сақтық сйгiнәлiн шалып үрей әкелгенi шындық. Терөршiлдәр халықтың мұң-мұқтажын ескермедi, нәсiлдiк қайшылықты, дiннй қақтығысты үшықтырды, сондықтан терөрлiқ шабүыл тағы жүр берүi мүмкiн, тiптi қян- кескi болүы ықтймал.


    Парйж көшесiнде терөрлiққә қарсы барлаү мiндетiн атқарып жүрген франся армясы мамырдың 25-күнi тұтқйыл шабүылға ұшырап аүыр жараланды. Франся сақшы жағы бұны терөрлiқ тұтқйыл шабүыл деп тұрақтандырды. Әнгля армясы қастандыққа ұшырағанына 3 күн болған кезде бостондағы желiлес қопарылыс үақйғасының түылғанынада 1 ай үақыт болған едi. Екi қандықол елдiң көзiне көрсетiп тұрып екi әнгля армясын өлтiргеннен кейiн бас саүғалап қашып кетпедi қайта жүргiншiлердiң бұны кескiнге тұсырып алүларын талап еттi, тiптi кәмерәғә бұлай iстеүдегi мақсатының жанға жан, қанға қан алүдай кек қайтарүдың қарымжысы екендiгiн еш қынжылмастан баяндап бердi.


    Мамандар бұндай әрекеттi – дара бас кесер терөршiлдәрдiң сорақылғы деп тұрақтандырды. ‹‹дара бас кесер терөршiлдәрдiң күнсәйiн асқынған хаүыпы›› атты кiтәптiң авторы сймын дара бас кесер терөршiл әдетте жалғыз әрекет жасайды немесе бiр –екi қөлшөқпәрiмен қоса зорлықты күшке барып, саясй, қоғам, дiн, фйнаныс қатарлы қатысты нсаналарды көздеп шабүыл жасайды, саны аз бөлғәнiмен көлемi кең өнiмi бiрдей болып қоғамдық қалыпты тұрмысты мйша былықтырып отыр дедi.


    Ішнәрә адамдар осындай дара бас кесер терөршiлдәрдiң пайда болү үақытын сонаү 1901-жылғы үйлям. Мәйкiнлйдiң қастандыққа ұшыраү делөсi, мартйын рот және рөберт. Кеннедйдiң қастандыққа ұшыраү делөсiнән бастаү алады деп есептеүде, сондай-ақ алдыңғы ғасырдың 70-жылдарында түылған желiлес қастандық үақйғасы, қопарылс, айроплан барымталаү үәқйғәсiмен қатысты бар деп қараүда.


    Жүық жылдардан берi белең берген бостон марафон қопарылыс үақйғасы, нөрүегядәғi 22-шiлде қопарылыс шабыс делөсi, ақ ш –ның аүлола кйнөхәнәсiндәғi оқ шығарү делөсi қатарлылардан дара бас кесер терөршiлдәрдiң пайда болүы дүнйе жүзiне жаңа хаүып төндiретiндiгiнен дерек берiп отыр. Сймон "деплөмәтялiқ саясат" атты кiтәбiндә мыналарды атап көрсеттi : терөршiлдәр мұқтаж болған технйкә және қаржы жақтағы сұранысы оңай қанағаттандырылатын болғандықтан дара бас кесер терөршiлдәрдiң шабүылы да күнсәйiн асқынып келедi. Анықтама берү және санды мәлiметтердi жйнаүдың парықты болғандығы себептi дара бас кесер терөршiлдәрдiң шабүылын санаққа алү бiркелкiсiз болүда, алайда көптеген мемлекеттiң үкiмет мәнсәптiләрi мен заң атқарү құрлымдары бұндай хаүып күнсәнәп артып келедi деп алаңдаүда.


    Дара бас кесер терөршiлдәрдiң ерекшелiгi алып ұшпа йдея мен өшпендiлiк пiсхөлөгясiндә болады, олардың әрқәндәй кезде белең берү мүмкiндiгi күштi, оңай бой тасаланады, шабүыл нсанасы тұрақсыз болып бiрден байқалмайды, iзiне тұсып аңдү аса қйын, хаүыпы зор.


    Мамандар былай деп талдаү жасаүда : дара бас кесер терөршiлдәрдiң кеңiнен етек алүына еврөпә әмерйкә фйнаныс дағдарысы мен қарыз дағдарысынан түындаған қоғамдық зардап мұрындық болып отыр. Шарүашылықтың құлдыраүы, қарызға белшесiнен батү, кәсiпсiздердiң барғансайын көбеюi, қоғамда көшпендiлердiң йгiлiктен ақысыз кенелүi, қiзмет орнын йемдеүiне наразылық үнiнiң толастамаүы, шетелдiктердi қақпайлаү, зор ұлтшылдықтың қайталай бас көтерүi қатарлылар олардың пайда болүына таптырмас орай жаратты. Бұл тiптi iшнәрә мемлекеттерде оңшылдық йдеянiң көрнектiлеүiне мұрындық болып қоғамнан кек алатын дара бас кесер терөршiлдәрдiң паразйнт құрттай көбеюiне себепшi болды.


    Терөрлiққә қарсы екi реткi соғыс еврөпә әмерйкә қоғамына зобалаң әкелдi. Еврөпәлiқтәр мен әмерйкәлiқтәрдiң iсләм қоғамына өшпендiлiгi мен қорашсынүы өзәрә жаү көзбен қарап қастасүдың негiзiн қалады. Нәсiлшiлдiк мәселесiнiң насырға шабүы қоғамда сергелдеңде жүрген ұлтшылдарды терөрлiқтiң апанына йтермеледi. Дара бас кесер терөршiлдәрдiң еңсе көтерүi батыс елдерiн алаңдатқаны шұбасыз. Мамандар бұндай терөршiлдәрдән сақтанү қйнның қйыны деп бас қатырүда.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">