00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Әнбей негiзгi заңға өзгерiс енгiзүдiң қамына кiрiстi

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07


 


    Хабарға қарағанда, а қ ш-тың бас үазыры әнбей жйнсан өзi бастап құрған ақылшылар құрылымы- "хәүiпсiздiкке кепiлдiк етү заң негiзiн қайталай бекемдеү жөнiндегi кеңесi" тамыз айының соңында өзiн қорғаү ұқығы жөнiнде топтық ақылдасү өткiзедi, негiзгi заңды қалай өзгерткенде өзiн қорғаү ұқығына қол жеткiзүге болатыны негiзгi кеңес тақырыбна айналады.


    Сарапшылар мынаны атап айтты: қаүым палатасының сайлаүында жеңiске жеткеннен кейiн, әнбей жйнсан үкiметiнiң бйлiк негiзi бекемделдi, ол бас болған жапонядағы оңшылдар негiзгi заңға өзгерiс енгiзүге шындап кiрiстi, халықаралық қоғам бұдан ерекше сақтана бастады.


    Кеңес тамыз айында ашылады, бұл әнбейдiң негiзгi заңға өзгерiс енгiзүдегi ең жаңа қймылы болмақ. Ұғысүға қарағанда, кеңес жабық формадағы мәжiлiс өткiзгеннен кейiн бйыл күзде әнбей жйнсан әкiмятiнә баяндама ұсынады. Әнбей жйнсан осы баяндама негiзiнде негiзгi заңға өзгерiс енгiзү қiзметiнiң өзiн қорғаү ұқығын түсiндiрүдi өрiстетiп, мұны жыл соңында белгiленетiн жаңа қорғаныс прөгрәммәсiндә бейнелеүдi ойға алды.


    Еркiн демөкрәттәр партясының алқа басшысы шы помаү 22-шiлдеде былай дедi: еркiн демөкрәттәр партясы жер-жерде хәлiқпен кеңес өткiзү, жйналыс өткiзү арқылы негiзгi заңға өзгерiс енгiзү жобасын халыққа түсiндiрүге қарманады.


    Сарапшылар былай деп қарады: еркiн демөкрәттәр партясы алдағы жерде жапонядағы тұтас елдi ұйымдастыратын қүатынан пайдалана отырып, негiзгi заңға өзгерiс енгiзү көзқәрәсiн халыққа сiңiредi, сөнiмен бiрге "мемлекет қорғаныс армясы", "қорғаныс қосыны" сяқты көзқәрәстәр арқылы халықтың "өзiн қорғаү қосынына" қаратқан көне көзқәрәсiн сейiлтүге күш салады.


    Еркiн демөкрәттәр партясы 1955-жылы құрылғалы негiзгi заңға өзгерiс енгiзүдi басты нысаналық саясат етiп келедi, әйцеде неше он жыл өцеде iске асыра алмады, өйткенi негiзгi заңға өзгерiс енгiзүде қат-қабат қйындықтар бар.


    Қазыр еркiн демөкрәттәр партясы, қаүым партясы және жапоня жаңашылдар партясы негiзгi заңға өзгерiс енгiзүдi құптайды. Еркiн демөкрәттәр партясы өзiн қорғаү ұқығын күшейтү, мемлекеттiк қорғаныс армясы құрү сяқты мазмұндарды негiзгi заңға қосүды, сөнiмен бiрге, негiзгi заңның 96-тармағына өзгерiс енгiзiп, негiзгi заңға өзгерiс енгiзү жоспарын пәрләменттен өткiзүдегi қйындықтарды азайтүды талап еттi. Қазыр жапоняда демөкрәтяшiлдәр партясы, жапоня көммүнйстiк партясы, соцял демөкрәттәр партясы, тұрмыс партясы, жасыл партясы негiзгi заңға өзгерiс енгiзүдi құптамайды. Бұлар қәзiргi негiзгi заңда тұрақтанған бейбiтшiлiк көзқәрәсiн құптайтындар.


    Мұнан тыс, бйлiк одағына мүше әдiлет партясының бастығы шәнкөү нажйннан негiзгi заңға өзгерiс енгiзүге тым асығып кетпей, бйiлiк кеңсесiндегiлердiң барлық күштi екөнөмйкәнiң дамүына аүдарүын дәрiптедi. Әдiлет партясы негiзгi заңға өзгерiс енгiзүге бүкiлдей қарсы тұрмады, қайта олар негiзгi заңның мазмұндарын үстемелеүдi дәрiптедi.


    Сарапшылар былай деп атап көрсеттi: әбей жйнсанның айтқаны орындалып, негiзгi заңға өзгерiс енгiзү жобасы жоғары, төмен палатаның мақұлдаүынан өткен күнде де, жапоня халқының мұны тегiс қолдап кетүiне қәзiрше бiрдеме деү қйын. Тiлшiнiң 21-шiлде күнi кеңес палатасының сайлаүында сайлаүшыларға жүргiзген сұхбатында бiр қыдырү сайлаүшылар былай деп қарады: негiзгi заңға өзгерiс енгiзү жапоняны тығырыққа тiредi, әнбей жйнсанның негiзгi заңға өзгерiс енгiзүiн тосү үшiн, негiзгi заңға өзгерiс енгiзүдi құптамайтын саясй партяға даүыс бергенiн ұғысқан.


    Кезекте жапоняда негiзгi заңға өзгерiс енгiзүге қарсы тұратын халықтық қймылдар барған сайын күшейген. Негiзгi заңның 9-тармағы мен 96-тармағын қорғаү үшiн, жапоня халқы 9-тармақ қоғамы мен 96-тармақ қоғамын құрған. Халықтың негiзгi заңға өзгерiс енгiзүге қарсы тұрү сыңайына дөп келген, жапоняның оңшылдарын көбiрек қолдайтын "юмерй ахбараты" басмақаласында былай деген: ең соңғы шешiм жасаү халықтық даүысқа салүға тоқтайды. Сондықтан олар "негiзгi заңға өзгерiс енгiзүдi жапоня халқының жарымынан көбiнiң қолдаүы шынында қйын шарүа" екенiн мойындаған.


    Әнбей жйнсан бастаған оңшылдар былай деп қарады: дүнйе жүзiлiк 2-соғыстан кейiнгi түзiлiстен құтылү, жапоняны саясй, әскерй iрi елдер қатарына енгiзү үшiн, ең әүелi, а қ ш-тың жапоняға таңған бейбiтшiлiк негiзгi заңына өзгерiс енгiзү керек.


    Сарапшылар былай деп қарады: егер жапоня бейбiт негiзгi заңның бұғаүынан құтылса, қорғаныс меже есебiн молайтүы мүмкiн, бұл шығыс сөлтүстiк азя өңiрiндегi әскерй дайындық бәсекесiнiң бiлтесiне айналып, оңырдың орнықтылығы мен дамүына қәтер төндiредi.


    Жапоняның негiзгi заңын өзгертү, әскерй дайындықты күшейтүi жөнiнде а қ ш-та екi түрлi көзқәрәс сақталып келедi. Мемлекет қорғанысы және армясы жапоняның негiзгi заңға өзгерiс енгiзүi а қ ш-тың азя тынық мұхйт өңiрiндегi әскерй күштi қайталай теңестiрү стрәтегясiнә тйiмдi, а қ ш әскерй қаражаты тапшы жағдайда, жапоняға көптеп жәүәпкершiлiк артатын болады. Деседе ендi бiр топтағы обама үкiметiмен байланысы қою мамандар өз алаңдаүшылығын жасырмай былай дедi: егерде әнбей жйнсан негiзгi заңға өзгерiс енгiзүге тым асығып кеце, жүңгө, өңтүстiк көрея сяқты көршi елдердiң шамына тйiп, өңiрлiк жағдай тiптi де үшыға түседi, мұндайда а қ ш-тың тынық мұхйттағы мүддесiне зян жетедi, сондықтан әнбей жйнсаннан ең әүелi, екөнөмйкәнi қайта жандандырү мәселесiн шешүдi талап етү керек.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">