00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Сенiмдiлiк кемешiл болғандықтан кiлймәт өзгерiсiне төтеп берүдегi келссөз бөгеттiктерге жолықты

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Екi аптаға созылған б м ұ – ның кiлймәт өзгерiсi жөнiндегi жйналысы соңғы мезгiлге қадам тәстәғәнiмен, әр қайсы жақтардың пкiрiнде алаүыздық бiршәмә көп болды. Дамыған елдер мен дамү үстiндегi елдер арасында өзәрә сенiмдiлiк кемшiл және былғаншты бөлiп ышғарүдағы тарйхй жәүәпкершiлiк қатарлы мәселелерде алаүыздық болғандықтан, кезекте жйналыстың iлгерлеүшiлiкке қол жеткiзүiнен аүыз ашү өте қйын.


    Бұлдырү және бүлдiрүге толықтама берү мехәнйзiмiн құрү және кiлймәт өзгерiсi қаражатын тянақтандырү осы реткi кiлймәт өзгерiсi келссөзiнiң сәттi сацыз болүындағы шешүшi түйiнге айналды, осы екi өзектi мәселе жөнiндегi келссөзде кезекте ешқәндәй тың бетәлiс байқалмады.


    Дамыған елдердiң тарйхтағы бергi былғаншты бөлiп шығарүы жер шарын атмосфырасын жылытып, күтiлiмеге жәйттер түылүда, тайфың даүылы хайян фйлйфiнге ықпал еткенiнен кейiн, дамү үстiндегi елдер дамыған елдер қаржы шыығарү арқылы толықтама берү мехәнйзiмiн орнатүды алға қойды. Ал дамыған елдер алдағы қәтерден алаңдап, бұл жөнiнде аүыз ашпай отыр.


    А қ ш – ның кiлймәт өзгерiсi мәселесi жөнiнде ерекше елшiсi қарашаның 20- күнi бiз мұндай мехәнйзiм орнатүдан алаңдап отырмыз, бұл бiздiң шығынды тыпты де арттырады, бiз заңдық жақтан көз жiбергенде қүаңшылық, шiлңгiр ыстық және боран шашыыннан түылған жәрүәпкершiлiктi арқалаүға тйспiз.


    Еврөпә одағы кiлмят өзгерiсiне төтеп берү әрекет көмйтетiнiң мүшесi хәзер былай дедi : бiз жер шарының қай жерiнде ұшқары кiлймәт өзгерiсi түылса дамыған елдер ақша тапсырүдай толықтама мехәнйзiмiн орнатүды қаламаймыз. Ал көптеген дамү үстiндегi елдердiң үәкiлi бұл мәселеде ешқәндәй жол бермеймiз деп отыр.


жйналыстағы тағы бiр толғақты тұйын кiлймят өзгерiсiне төтеп берүде залалсыз кiлiмят өзгерсi қорын құрү мәселесi болды. Қарашаның 20- күнi жйналысқа қатынасқан әр қайсы елдiң үәкiлдер кiлмят өзгерiсi қаржаты жөнiнде мйнйстр дәрежеллер кеңесiн өткiздi. Аты жонын айтқысы келмеген бiр мүше былай дедi : қәзiрге дейiн келссөз ешқәндәй iлгерлеүшiлiкке қол жеткiзе алмады – дедi.


    Жүңгө үәкiлдер үйрмесiнiң бастығы, мемлекеттiк дамү рефөрмә көмйтетiнiң орынбасар меңгерүшiсi шйе жынхүа қарашаның 20- күнi жйналыстың жоғары дәрежеллер кеңесiнде, қаражат мажылысытың сәттi – сацыз болүындағы шешүшi тұйын деп көрсеттi. Осыдан iлгерi қол қойсқан қацты қаүлыға негiзделгенде дамыған елдер 2010- жылдан 2012- жылға дейiн 30 мйллярд әмерйкә доллары қаржы шығарып, залалсыз клiмят өзгерсi қорын құрүы әрi 2020- жылға барғанда әр жылы жұз мйллярд юан қаржы ажыратү нсанасын орындап, дамыған елдердiң кiлймәт өзгерiсiне төтеп берү iстерiн қолдаүы тйiс едi. Алайда қаржының денi қәзiрге дейiн тянақтанбады. Б м ұ – ның бас хатшысы пан жюын дамыған елдердiң үәдесiн орындап, қаражат шығаүынан алаңдай бастағандығын аңғартты.


    Жйналыстан iлгерi шйе жынхүа шйнхүа әгентiгiнiң арнаүлы тiлшiлiгiн қабылдағанда жйналыстың нәтйжесiнен аса зор үмiт күтпейтiндiгiн аңғартқан. Ол мұндағы өзектi мәселе дамыған елдер мен дамү үстiндегi елдер арасында сенiмiздiң кемшiл деп көрсеттi. Өткендегi кеңестерде көптеген қаүлы мәқүлдәнғәмен олар тянақтанбады, саясйдағы өзәрә сенiмiлдiк мәселенi шешүге шығар жол көрсетедi

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">