00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Меркелдiң түркядәғi сапарының мақсаты не?

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Әйнәгүл | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

 

    Гермәня зұңлйы меркел ақпанның 24-күнi түркядә екi күндiк ресмй сапарда болды, бұл меркелдiң гермәнянiң зұңлйы болғаннан берi. Түркяғә үшiншi рет сапарлаүы.


    Сарапшылар: басқарылмалы бомбыға қарсы тұрү жүйесiнiң түркядә орналастырү жағдайын көзден кешiрү, натоның майданын әйгiлеү, түркянiң еврөпә одағына мүше болү iстерiн ақылдасү және екi елдiң шарүашылық-саүда селбестiгiн анағұрлым iлгерiлетү қәтәрлiләр-меркелдiң түркядәғi сапарының басты мақсаты деп қарады.


    Ең әлдiмен басқарылмалы бомбыға қарсы тұрү жүйесiн көзден кешiрдi.


    Меркел 24-ақпан күнi түркяғә барғаннан кейiн, түркянiң өңтүстiгiндегi қаһраман-мараш өлкесiне барып, гермәня таяүда сол арада орналастырған "отаншыл" тұрпатты басқарылмалы бомбыға қарсы тұрү жүйесiн көзден кешiрдi. Ол сол арада мiндет өтеп жатқан гермәнялiқ 320 әскерден хал сұрады әрi басқарылмалы бомбы жүйесiн орналастырүға қатысты баяндаманы тыңдап, былай дедi: натоның түркянiң өтiнiшi бойынша түркянi басқарылмалы бомбыдан қорғанү жүйесiмен қамдаүы натоның түркянiң сйря қақтығысына араласүын қаламайтындығын көрсетедi.


    Гермәнянiң мемлекет қорғаныс мйнйстры демәйкя, түркянiң мемлекет қорғаныс мйнйстры ермәз және гөлләндянiң мемлекет қорғаныс үәзiрi плацхарт қатарлылар содан бiр күн бұрын адана өлкесi мен қаһраман-мараш өлкесiне орналастырылған "отаншыл" тұрпатты басқарылмалы бомбыға қарсы тұрү жүйесiн бiрге көзден кешiрдi. Гермәня "отаншыл" тұрпатты басқарылмалы бомбыдан қорғанү жүйесiнiң қолбасшысы мәркүс.Еллермән: түркядә орналастырылған басқарылмалы бомбыға қарсы тұрү жүйесi натоның сескендiрү қүатын көрнектi әйгiледi,-дедi.


    2012-жылы 4-желтөқсән күнi, натоға мүше елдердiң сыртқы iстер мйнйстрлерi түркянiң өтiнiшiн ресмй бекiтiп, сйря жақтан келетiн басқарылмалы бомбы шабүылынан сақтанү үшiн, түркямен сйря шекәрәсiндә отаншыл тұрпатты басқарылмалы бомбыға қарсы тұрү жүйесiн орналастырүды ұйғарды. Гермәня, гөлләндя және а қ ш елдерi түркянi жеке-жеке екi "отаншыл" тұрпатты басқарылмалы бомбыдан қорғанү жүйесiмен қамдады.


    Алайда натоның бұл әдiсi маңындағы елдердiң наразылығын, әсiресе ресейдiң наразылығын қозғап, басқарылмалы бомбыға қарсы тұрү жүйесiнiң найза ұшы тек сйряға ғана бағытталмаған деп қарады. Ресейдiң сыртқы iстер мйнйстры равлов: "отаншыл" тұрпатты басқарылмалы бомбыдан қорғанү жүйесiн орналастырү болжаүсыз хаүып әкеледi,-дедi.

    Сйрядан сақтанү мақсатының астарындағы сыр


    Ішiнәрә қорғаныс мамандары былай деп қарады: натоның түркядә басқарылмалы бомбыға қарсы тұрү жүйесiн орналастырүы тек сйряға ғана бағытталмаған, қайта түркя радарын йранның соққысынан қорғаү үшiн болып отыр, өйткенi бұл радар құрылғылары йран басқарылмалы бомбыларының шабүыл көлемiне жатады.


    Еврөпәдәғi басқарылмалы бомбыдан қорғанү жүйесiнiң маңызды құрамдас бөлiмi ретiнде, нато 2011-жылы түркя шекәрәсiндәғi күлйжйкеде алдын ала мәлiмет беретiн радар орналастырды әрi 2012-жылы ресмй жұмысқа қосты. Әскерй iстер мамандары былай дедi: бұл радар пүнктi төтенше маңызды, нәтөмен а қ ш осы пүнкт арқылы йран қатарлы елдердiң басқарылмалы бомбы ұшырүы қатарлы ахүалдардан алдын ала хабардар болып отырады.


    Ісжүзiнде натоның басқарылмалы бомбыдан қорғанү жүйесiн iске қосып сйрядан келетiн қәтерге төтеп берүi басы артық жұмыс. Түркя- сйря шекәрәсiндә зеңбiрекпен атқылаү үақйғасы түiлғәнiмен, сйря жағдайын және түркямен сйряның әскерй қүат салыстырмасын ойласқанда, сйряның қәзiрше көлемдi қырғындағыш қәрүләрмен түркянi соққылаү сылтаүы жоқ.


    Сондықтан, натоның бас хатшысы расмонсон: бұл шара түркяғә соқтықпақшы болған әрқәндәй бiр адамнан қорғанү үшiн,-деген болатын. Мұның тек сыряны ғана меңзеп отырмағандығын аңғарүға болады. Оның үстiне нато мәнсәптiләрi көп рет : нақты жағдайға негiзделiп, осы жүйенi бiр жыл орналастырү мерiзiмiн қысқартүға немесе ұзартүға бөләдi,-дедi.


    Түркямен гермәнянiң селбестiк аясы шалқар


    Түркямен гермәня "отаншыл" тұрпатты басқарылмалы бомбыдан қорғанү жүйесi сынды сезiмтәл тақырыптан тыс, түркянiң еврөпә одағына мүше болүы, екi жақтың шарүашылық-саүда селбестiгiн күшейтү қатарлы мәселелер жөнiнде iшкерiлей пiкiрлестi.


    Меркел түркянiң зұңлйы ердөғәнмен кеңес өткiзгеннен кейiн жарялаған ақпарат жарялаү мазмұндамасында: түркянiң еврөпә одағына мүше болүына нәркүмән позйцяда бөлғәнiммен, гермәня осы жөнiнде түркямен жалғасты келiссөз өткiзүдi қәләйдi,-дедi. Ал ердөғән меркелден түркянiң еврөпә одағына мүше болү құлшынысын қолдаүды талап еткендiгiн айтты. Түркя сол үшiн еврөпә одағына мүше болүдағы басты бөгет сйпрүс мәселесiн жан-жақты шешүге құлшына кiрiстi.


    Түркя еврөпәмен азя құрылығын ендей өткен 20 ел тобына мүше ел, 2010-жылдан 2012-жылға дейiн оның шарүашылық артү қарқыны 6.5% ке жеттi, саясй жағдай орнықты, базар көмескi қүаты орасан зор және жағырапялық орны ерекше болғандықтан, гермәня түркянiң шарүашылық дамү болашағына үмiтпен қарады.


    Ердөғән ақпарат жарялаү мәжiлiсiнде былай дедi: гермәня түркянiң ең iрi саүда серiгi, түркядә гермәнянiң 5000 дай кәсiпөрiннiң тармақ құрылымдары бар. 2012-жылы түркямен гермәнянiң екi жақтылы саүда сомасы 35 мйллярд әмерйкә долларына жеце, гермәнянiң түркяғә тiке қосқан қаржысы 5 мйллярд 500 мйллён әмерйкә доллары болды, түркяғә саяхаттай баратын гермәнялiқ саяхатшылар 5 мйллён адам реттен асты.


    Түркянiң саясй сарапшысы месүт былай дедi: гермәнянiң зұңлйы меркел гермәнянiң жасаүшы кәсiпөрiндәрiмен експөрт өнiмдерiнiң осы кең тұтынү базарында табан тiреп тұрүы үшiн, гермәнянiң түркямен селбестiгiн күшейтүдiң қәжеттiлiгiн танып жеттi.

 


аүдарған: гүлнүр қабылқақ қызы

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">