00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Елдың йрәнмен өткiзген кеңесiнен шолү

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

   
        Йранның ядро мәселесiне қатысты 6 ел (а қ ш, ұлы брйтаня, франся, ресей, жүңгө және гермәня) мен йранның жаңа кезектi кеңесi жүырда қазақстанның алматы қаласында аяқтады. Екi жақтың үәкiлдерi арада алаүыздық өмiр сүрiп өтiрғәнiмен, йранның ядро мәселесiн кеңес арқылы шешүге әлi де құлшынатындықтарын айтты.


    Сарапшылар былай деп қарады: осы кезектi кеңес пәлендей мәндiк табысқа қол жеткiзе әлмәғәнiмен, йран  6 елмен кеңес өткiзү орайынан пайдаланып, өз майданын және үайымын, сондай - ақ мәселенi кеңес арқылы шешү арманын бiлдiрдi. Сондықтан йранның ядро мәселесiн бейбiт жөлмен шешүден әлi де үмiт бар.


әлi де алаүыздық өмiр сүрiп отыр


    Кеңес аяқтағаннан кейiнгi ахбар жарялаү мәжiлiсiнде йранның ядро мәселесiне қатысты 6 елдiң ақылдасү мехәнйзмiнiң үәкiлi, еврөпә одағының сыртқы iстер және хәүiпсiздiк саясатының жоғары дәрежелi үәкiлi аштон: бiздiң (6 ел мен йран) майданымызда әлi де орасан зор парық бар екенi бесенеден белгiлi, - дедi. Йран ең жоғары мемлекеттiк хәүiпсiздiк көмйтетiнiң хатшысы, ядро келiссөзiнiң бас үәкiлi жәлел де екi жақтың маңызды мәселелер жөнiндегi көзқәрәсiндә әлi де алаүыздық барын айтты.


    Сарапшылардың қараүынша, екi жақтың "үран байытү" және "йранды жазалаү" сяқты өзектi мәселелерде жол берүге пейiл болмаүы осы реткi кеңестiң мәндiк табысқа қол жеткiзе алмаүындағы маңызды түйiн екен.


    6 ел йраннан үран байытү әрекеттерiн тоқтатүды, кемiнде тазалығы 20%тiк байытылған үран өндiрүiн және сақтаүын тоқтатүды талап еттi. Әйце де йран үран байытү "ядролық қарүларды кеңейтпеү шартында" йранға берiлген ұқық екенiн, бұған қүрмет етү керектiгiн айтып қасарысты.


    Кеңес өткiзүге табанды болады


    Осы реткi кеңес табысты бола қөймәғәнiмен, екi жақ та осы реткi кеңеске жақсы баға бердi әрi кеңес өткiзе берү арманын бiлдiрдi.


    Аштон: 6 ел мен йран қарбалас та өрелi кеңес өткiзiп, қатысты мәселелер жөнiнде ерекше егжей - тегжейлi талқы өрiстеттi. 6 ел өз әрекетiнiң түбiнде табысқа жететiнiне сенедi, - дедi. Ресейдiң орынбасар сыртқы iстер мйнйстры рябүкөв ахбарат құралдарына былай дедi: йранның ядро мәселесi жөнiндегi жаңа кезектi кеңес табысты бола қөймәғәнiмен, йран 6 ел алға қойған кейбiр жаңа ұсыныстарды ден қоя ойласты, екi жақтың "алдыға қадам тастағаны" шүбәсiз.


    Кеңеске үәкiлдер үйiрмесiн бастап барған жүңгө сыртқы iстер мйнйстрының көмекшiсi ма чаүшұй мыналарды атап көрсеттi: бұл реткi кеңес өрелi, мағыналы болды. Жүңгө қатысты тараптардың кеңес өткiзү бағытына табанды болүын, келiссөз өткiзү арқылы парықты азайтүын, ортақ танымды бiртiндеп молайтүын, йранның ядро мәселесiнiң жаппай, баянды шешiм табүына шарт - жағдай жаратүын үмiт етедi.


    Аүызға алүға татйтыны, осы реткi кеңесте йран 6 елге бiр әрекет жоспарын тапсырды. Кеңес аяқтағаннан кейiнгi ахбар жарялаү мәжiлiсiнде жәлел былай дедi: бйыл ақпанда алматыда өткiзiлген кеңесте, екi жақ кейбiр жаңа тақырыптарды ақылдасты, 6 ел бiр қыдырү ұсыныстарды алға қойды. Йран осы ұсыныстарды мұқят зерттегеннен кейiн, осы ұсыныстардың кейбiреүi екi жақтың майданын сәйкестiрүге, нақты селбестiк жасасүға пайдалы деп қарады.
6 ел йрәнмен кеңес өткiздi


    Сарапшылардың қараүынша, йранның ядро мәселесiн шешү қәзiрше тұйыққа тiрелгенiмен, таяү болашақта өзгерiс болүы мүмкiн. Жазалаү йрандағы бұқараның тұрмысына орасан зор ықпал жасады, йранның ел iшiнде батыс елдерiмен қарым - қатынасты жақсартып, жазаны жеңiлдетүге күш салү жөнiндегi әүен бар, бйыл маүсым айында осы елдiң зор сайлаүы аяқтағаннан кейiн, жаңа үкiметтiң қысымға төзбей жол берү мүмкiндiгiн жоққа шығарүға болмайды.


    Бұдан сырт, йран егер халықаралық атом енергясi өргәнiмен тексерүдiң жүлгелiк хұжаты "құрылымдық жоба" жөнiнде бiр аүызды пiкiрге келсе, мұның йранның халықаралық қөғәммен өзәрә сенiм орнатүының бiр реткi орайы болүы да мүмкiн. "құрылымдық жоба" бастысы халықаралық атом енергясi өргәнiнiң тексерүшiлерiнiң йранның ядролық құрылғыларын тексерүiне жетекшiлiк етүге пайдаланылады. Кезекте йран егер бiр ядролық құрылғымыздағы мәселе адақталса, халықаралық атом енергясi өргәнi ядролық құрылғыларымызды кез келген үақытта тексерүге ұқықты болмайды деп қарайды, әйце де бұл өргән анағұрлым үлкен тексерү ұқығын талап етiп отыр, мiне бұл екi жақтың арасындағы басты алаүыздық.


    Сарапшылар мыналарды атап көрсеттi: егер екi жақ "құрылымдық жоба" жөнiнде бiр аүызды пiкiрге келiп, халықаралық атом енергясi өргәнi йранның ядро қймылдарын анағұрлым толық, өнiмдi бақыласа және меңгерсе, онда бұл халықаралық қоғамды йранның ядро жоспары жөнiндегi үайымынан арылтүға пайдалы болады.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">