00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Жапоня мен а қ ш-тың жүңгөнi орынсыз жазғырүы барып тұрған зөрекерлiк

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    ханзү халқында "мәнсәптi өрт қойса сұрақ жоқ, бұқара шам жақса жазаға тартылады" деген тәмсiл бар. Жапоня мен а қ ш бiрнеше күннен берi елiмiздiң шығыс теңiз кеңiстiгiнде әүе шабүылынан қорғанү раёнын айырғандығын сөктi, олардың бұлай iстеүi жоғарыда аталған тәмсiлге дәл түседi.


    А қ ш-ты алып айцақ, вәшйнгтөн әүе шабүылынан қорғанү раёнын айырү түзiмiн жарыққа шығарүшы болып, 1950-жылы осы түзiмдi орнатқан. Осындай раён ұғымын, танымын және нақты айналым мехәнйзмiн жаратып, жолға қойып отырған дәл а қ ш-тың өзi. А қ ш-тың ықпалында дүнйе жүзi бойынша қәзiрге дейiн 20 неше ел әүе шабүылынан қорғанү раёнын айырып, осы тәсiл арқылы террйтөря хәүiпсiздiгiн қорғаү халықараның дағдысына айналды.


    Өзiнiң осындай раён айырүына болады екен, ал жүңгө бүкпесiз, үйлесiмдi әрi заңды түрде әүе шабүылынан қорғанү раёнын айырса мұнан қатты алаңдайтындықтарын аүызға алып, түрлi қйсынсыз пiкiр берүде, мұны қандай лөгйкә деп түсiнсек болар? Олар сiрә ненi ойына түйiп отыр? Мұны а қ ш мәнсәптiләрiнiң өздерi ғана түсiндiрiп айтып берер.


    Ал жапоняға келсек, жапоня өткен ғасырдың 60-жылдарында әүе шабүылынан қорғанү раёнын айырып қана қалмастан жүңгөнiң рұхсатынсыз дяүйұй аралын айырған раёнына қосып алған, бұл зөрекерлiк емей, немене? Жүңгө тек халықаралық дағдыға сай әүе шабүылынан қорғанү раёнын айырды, өзiмiзге тән дяүйұй аралын айырған көлемге енгiзүге әбден хақылымыз, ал жапоня басшылары бұған қатаң наразылық бiлдiрiп, мал йесiнен ұрысы күштi болып отыр.


    Түбiн қүып келгенде, әүе шабүылынан қорғанү раёнының өзектi мәселесi-дяүйүй аралы мәселесi. Дяүйұй аралы мен оның маңындағы аралдар атамзаманнан берi жүңгөғә тән, жүңгөнiң өзiне тән жерлердi қорғаү үшiн қолданған әрқәндәй шаралары заңды әрi орынды, әүе шабүылынан қорғанү раёны да мұнан тысқары емес. Дяүйұй аралы мәселесiнiң келiп шығүы жапоняның бiр қыдырү қәте саясатынан болған, жапоня үкiметi қәтелiгiн мойындағанның орнына "жапоняның кеңiстiгiн қорғаймыз" деп даүрықты, бұдан олардың бетiнiң қаншалық қалың екендiгiн байқаүға болады.


    А қ ш басшыларының позйцясынан жапоняға жалғасты жанбасқандығын аңғарү қйын емес. Осыдан жапоня тiптi де өршеленiп, қйт еце болды үақйға түдырүға дайын тұр.


    Адамның ойына кiрiп шықпағаны, мейлi жапоня болсын немесе а қ ш болсын тегiс "азя-тынық мұхйт өңiрлерiнiң орнықтылығына тйымсыз" дегендi бана етiп жүңгөнi сөктi. Ан бй жйнсан қарашаның 25-күнi, жүңгөнiң әүе шабүылынан қорғанү раёнын айырүы "төтенше қәтерлi жәйт" деп жар салды. Бұл оның ақ пен қараны айырмай, жүңгөғә жала жапқандығы.


    Әүе шабүылынан қорғанү раёнын әйiрү-әскерй жарялылықты арттырүдағы маңызды шара болып, өзiн қорғаү ұқығынан ұтымды пайдаланүдың қәжеттi бүыны, бұлай iстеүдегi мақсат қорғанү үшiн болып, өңiрдiң орнықтылығына тйымды. Ал а қ ш пен жапоняның түрлi әрекетiне талдаү жасайтын болсақ, азя-тынық мұхйт өңiрлерiне қәтер төндiрiп отырған дәл солар. Жапоня мен а қ ш батыс тынық мұхйт өңiрiндегi әскерй қүатын арттырып, кей кезде әүелi басқа елдердiң қалай қарайтынын мiсе тұтпай жүңгөнi көздеп мәнйвер әрекеттерiн өрiстетүде.


    Жоғарыда аталған фәкiттерден мынаны бiлүге болады: жапоня мен а қ ш-тың қәзiрге дейiнгi түрлi әрекеттерi басқа елдердi алаңдатып, азя-тынық мұхйт өңiрлерiнiң хәүiпсiздiгi мен орнықтылығына қәтер төндiрiп отыр. Жапоня мен а қ ш-тың әскерй жақта өз бiлгендерiн iстеүiне болады екен, ал жүңгөнiң сақтықты күшейтү үшiн әүе шабүылынан қорғанү раёнын айырүына қарсы тұрады екен. Бұл "аүзы қйсық болсада байдың ұлы сөйлесiн" дегенмен бiрдей iс. Әйгiлi ғұлама күңзi, басқалардың өзiңе қандай мәмiле жасаүын үмiт ецең, өзiң де басқаларға сондай мәмiле жаса, деген болатын. Жапоня мен а қ ш-ты өздерiнiң iс-әрекеттерi орынды ма, жоқ па дегендi ойластырып, жәүәпкерсiз сөз-пiкiрлерiн тйып, азя-тынық мұхйт өңiрлерiнiң бейбiтшiлiгi мен орнықтылығына көбiрек нақты iстер iстеүге нәсйхәттәймiз.

 

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">