00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Егйпеттiң жаңа заң жобасы жаряланды

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Егйпеттiң негiзгi заңға өзгерiс енгiзү көмйтетi ең соңғы өзгерiс енгiзiлген жаңа негiзгi заң жобасын аяқтатты әрi мақұлдады, осы заң жоба 3-желтөқсән күнi үақыттық презйдент мансұрға тапсырылады, мансұр барлық халыққа жалпылық даүыс берү үндеүiн шығарғаннан кейiн 30 күн iшiнде заң жобаға жалпы даүыс берiп болады.


    Сарапшылар былай деп қарады: жаңа негiзгi заң жобасына өзгерiс енгiзүдiң аяқтаүы үкiмет белгiлеген өтпелi мезгiлдегi жол қарйта жоспарын iлгерiлетiп, келер қадамдағы презйдент және пәрләмент сайламына жол ашты әрi егйпеттiң өтпелi мезгiлден ертерек өтiп, орнықтылықты жүзеге асырүына негiз қалады.


    Мансұр 1-қiркүйек күнi презйдент бұйырығына қол қойып, 50 адамнан ұйымдасқан көмйтет құрып, 8-қiркүйектен бастап 2012-жылғы негiзгi заңға өзгерiс енгiзү соңғы жобасын қарады әрi жарялады.


    Егйпет осыдан бұрын жарялаған жол қарйта жоспары бойынша, негiзгi заңға өзгерiс енгiзү жаңа жобасының өзгерiс енгiзiлген нұсқасы 60 күн iшiнде жасалып болүға тйiс едi, алайда нақты талқылаү барысы үш айға созылды. Марафон жарысы сяқты осы барыстан жобаға өзгерiс енгiзүдiң дегендей сәттi болмағандығын байқаүға болады, өзгерiс енгiзү барысында түрлiше жiк-төптәрдiң үәкiлдерi даүлы тақырыптар жөнiнде қянкескi айтысты.


    Осы жобадағы өтпелi мезгiлдегi жол қарйта жоспарының атқарылүына тiкелей ықпал жасайтын тармақтар жұртшылық аңысын әрi қоғамдағы әр саланың жаппай назарын аүдарды.


    Бiрiншi, жобада: презйдент сайламы мен пәрләмент сайламының рет тәртiбi үақыттық презйдент қатысты заң-жобаға қол қойғаннан кейiн белгiлi болады әрi сайлам барысы белгiленедi. Сондықтан презйдент сайламын пәрләмент сайламынан ертерек жүргiзүгеде, немесе екеүiн қатар жүргiзүге де болады. Ал бұрын пәрләмент сайламы презйдент сайламынан бұрын жұрылүы керек деп белгiленген. Осы өзгерiс iшiнәрә саясй топтарды, әсiресе пәрләмент сайламына қатынасүға толық дайындық жасамаған, ықпалы әлсiз топтарды алаңдатты.


    Екiншi, жаңа негiзгi заң жобасында пәрләменттiң жоғары палатасы күшiнен қалдырылып, халық пәрләментi ғана сақталды. Медяләрдiң хабарына қарағанда, негiзгi заңға өзгерiс енгiзү көмйтетiндегi мүшелердiң осы тармақ жөнiндегi даү-шары мен оны даүысқа салүы осы көмйтет жұмыс бастағаннан берi ең қйын жұмыс болған.


    Егйпет негiзгi заң ең жоғары сотының бұрынғы орынбасар бастығы таханй. Жабал былай дедi: егйпеттiктердiң басым көбi осы жобаны қолдады. Жаңа негiзгi заң жобасы адамдық ұқық пен еркiндiктi қамтамасыздандырү, халықтың амандығын қорғаү, бйлiк жүргiзү қүатын бекемдеү, сондай-ақ әрқәйсi топтардың қатынасын теңестiрү қатарлы жақтарда белсендi рол атқарып, мемлекеттегi өтпелi жағдайды аяқтатып, жаңа саясй түзiлiс құрүға септiгiн тйгiзедi.


    Егйпет сақшы iстерiн зерттеү орны негiзгi заң бөлiмнiң меңгерүшiсi талйх. Кәдр былай дедi: жаңа негiзгi заң жобасының жасалүы егйпеттiң саясй барысының осы заң жоба жүлгесiнде межелi арна бойынша өтпелi мезгiлден сәттi өтетiндiгiн аңғартады. Егер жол қарйта жоспарының әр кезеңi жобада белгiленген үақыт бойынша жүрiлетiн болса, өтпелi мезгiл келер жылдың маүсым айында аяқтаүы мүмкiн.


    Сарапшылар былай деп қарады: қазыр егйпетте басым көп жұртшылық қоғамның орнықтылығы мен шарүашылықтың қалпына келүiн үмiт етедi, жалпылық даүыс берү кезекте негiзгi заң болмаү жәйiтiн ертерек аяқтатып, өтпелi барыс пен қоғамның дамүын тездетүге пайдалы.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">