«ليچيما» داۋىلى 8-ايدىڭ 13-كۇنى ەلىمىزدىڭ شىعىس سولتۇستىگىنە ويىستى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-08-14 09:13:00


    ٴوز حابارىمىز: ٴۇرتىس كوپ كۇن بويى شارپىعان جەرىن جايپاپ، جەرلىك تۇرعىندارعا الاپات بولعان «ليچيما» داۋىلىنىڭ كۇشى بىرتىندەپ السىرەۋدە، ٴتىلشىنىڭ ورتالىق اۋا رايى ستانسياسىنان ۇعىسۋىنا قاراعاندا، 8-ايدىڭ 13-كۇنى تۇستەن بۇرىن «ليچيما» داۋىلى ىستىق بەلدەۋ تومەن قىسمىنا اينالىپ، سولتۇستىككە قاراي جالعاستى ويىسىپ ەلىمىزدىڭ شىعىس سولتۇستىك بولەگىنە جوڭكىلۋدە. ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى 8-ايدىڭ 13-كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات 10 دا تايفىڭ داۋىلىنان ساقتانۋداعى كوك ٴتۇستى ساقتىق سيگنالدى كۇشىنەن قالدىردى. «ليچيما» داۋىلى مەن سۋىق اعىستىڭ ورتاق اسەرىندە، حيلۇڭجياڭ، جيلين، لياۋنيڭ ولكەلەرىنىڭ كوپ جەرىندە قالىڭ جاڭبىر نەمەسە نوسەر جاۋادى.


    ورتالىق اۋا رايى ستانسياسىنىڭ ەڭ جاڭا باقىلاۋىنان مىنالار بەلگىلى بولدى، تايفىڭ داۋىلىنىڭ كۇشى السىرەگەنىمەن، «ليچيما» جانە سۋىق اعىستىڭ ورتاق اسەرىنەن، 8-ايدىڭ 13-كۇنى ساعات 14 تەن 14-كۇنى ساعات 14 كە دەيىن، حۋاڭحاي تەڭىزىنىڭ سولتۇستىك بولەگىندە، بوحاي بۇعازىندا جانە بوحاي تەڭىزىندە 6-7 بال بوران سوعادى، ٴىشىنارا تەڭىز ايدىندارىندا 8-9 بال مەزەتتىك بوران سوعادى؛ لياۋنيڭنىڭ ورتا بولەگى، ىشكى موڭعۇلدىڭ شىعىس وڭتۇستىك بولەگى، جيليننىڭ ورتا بولەگى جانە شىعىس سولتۇستىك بولەگى، حيلۇڭجياڭنىڭ ورتا بولەگى قاتارلى جەرلەردىڭ ٴبىر ٴبولىم رايوندارىندا قالىڭ جاڭبىر نەمەسە نوسەر قۇيادى، مۇنىڭ ىشىندە لياۋنيڭنىڭ سولتۇستىك بولەگى، جيليننىڭ ورتا بولەگى، ىشكى موڭعۇلدىڭ شىعىس وڭتۇستىك بولەگى قاتارلى جەرلەردىڭ ٴبىر ٴبولىم رايوندارىندا نوسەر جاۋادى. اۋا رايى ماماندارى وسى رايوندارداعى بۇقاراعا سىرتقا شىعۋدان بۇرىن اۋا رايىنان الدىن الا مالىمەتكە قۇلاق ٴتۇرىپ، ساقتىق شارالاردى جاقسى ىستەۋىن ەسكەرتتى.

اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى