8-ايدا بۇكىل ەل بويىنشا تۇرعىنداردىڭ تۇتىنۋ باعاسى ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %8 . 2 ارتتى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-09-11 08:31:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: مەملەكەتتىك ساناق مەكەمەسى 9-ايدىڭ 10-كۇنى جاريالاعان ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، 8-ايدا بۇكىل ەلدەگى تۇرعىنداردىڭ تۇتىنۋ باعا كورسەتكىشى وتكەن جىلدىڭ ۇقساس مەزگىلىندەگىدەن ٪2.8 ارتقان، ارتۋ مولشەرى وتكەن ايداعىمەن ۇقساس بولعان.


    8-ايدا ازىق-تۇلىك، تەمەكى، اراقتىڭ باعاسى وتكەن جىلدىڭ ۇقساس مەزگىلىندەگىدەن % 3 . 7 جوعارىلاعان.


    باسقا 7 ٴىرى تۇردەگى باعانىڭ ىشىندە التاۋىنىڭ باعاسى وتكەن جىلدىڭ ۇقساس مەزگىلىندەگىدەن قىمباتتاسا، بىرەۋى ارزانداعان. مۇنىڭ ىشىندە قىزمەت وتەۋ، ەمدەۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، وقۋ-اعارتۋ، مادەنيەت جانە كوڭىل اشۋ سالاسىنىڭ باعاسى، كيىم-كەشەك، تۇرار جاي، تۇرمىستىق بۇيىمدار جانە قىزمەت وتەۋ باعاسى جەكە-جەكە جوعارىلاعان؛ قاتىناس جانە حابارلاسۋ كاسىبىنىڭ باعاسى % 3 . 2 تومەندەگەن.


    ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، 8-ايدا بۇكىل ەلدەگى ونەركاسىپ ونىمدەرىنىڭ زاۆودتان شىعۋ باعاسى وتكەن جىلدىڭ ۇقساس مەزگىلىندەگىدەن %8 . 0 تومەندەپ، تومەندەۋ مولشەرى وتكەن ايداعىدان 5. 0 پايىز ارتقان.

اۋدارعان: نۇرزيا جۇماقان قىزى