00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Бүгiiнгi жүңгө 2013-жылы 4-маүсым

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Нұршат | Жаңаланған уақыт:2014-01-03

 

        Қәдiрмендi тыңдарман қаүым, бүгiн маүсымның 4 – күнi сейсенбi, сiздердiң тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радё стансЯсының "бүгiнгi жүңгө" бағдарламасы:

 

    Ел iшiндегi елеүлi оқйғалардан, мемлекеттiң маңызды саЯсаттарынан және басқада тұрмысқа қатысты бiлiмдер мен жаңалықтардан құлағдар болғыңыз келсе, орталық халық радё стансЯсының "бүгiнгi жүңгө" бағдарламасын тыңдаңыздар.

 

    Қәдiрмендi тыңдарман қаүым, орталық халық радё стансЯсының "бүгiнгi жүңгө" бағдарламасының кезектi берiлiмiнде әлдiмен "жөңгө жаңалықтары" айдаршасындағы мәзмүндәрмен танысасыздар, соңынан: "алтын аймақ" бағдарламасын тыңдайсыздар.

 

    Мемлекеттiк әзiқ-түлiк, дәрi –дәрмектi бақылаү-басқарү бас мекемесiнiң денсәүлiқ сақтаү әзiқ-түлiктерiндегi "заңға қайшы төрт түрлi әрекетке соққы берү" арнаүлы әрекет қiзмет жобасын дәйектi тЯнақтандырү үшiн, жүңгө денсәүлiқ сақтаү қоғамы маүсымның 2-күнi бейжйңде денсәүлiқ сақтаү азық –түлiктерiндегi"зәңғә қайшы төрт түрлi әрекетке соққы берү" арнаүлы әрекетi жайында үгiттеү дәйектiлендiрү мәжiлiсiн ашты, осы қоғамға мүше кәспөрiндәр тәртiп пен заңға қатаң бойсынып, адал тйжарат жүргiзү жайындағы үәде хатқа қол қойды.

 

    Осы реткi үгiттеү-дәйектiлендiрү мәжiлiсiнде, жүңгө денсәүлiқ сақтаү қоғамына мүше кәспөрiндәр денсәүлiқ сақтаү әзiқ-түлiктерiн өндiргенде мемлекеттiң заң –түзiмдерiне қатаң бойсынып, әзiқ-түлiк хәүiпсiздiгiндегi 1-жәүәпкер танымын орнатып және күшейтiп, 1- жәүәпкердiң борышын атқарып, шйкзәт сапасы мен хәүiпсiздiгiне кепiлдiк етiп, заң мен қағйдаға қайшы түрлi әрекеттердiң қатаң алдын алүға; Тйжарат барысында жарнаманың шындыққа үйлесiмдi болүына кепiлдiк етiп, денсәүлiқ сақтаү азық –түлiктерiн лексЯ жасаү, әңгiме мәжiлiсiн өткiзү қатарлы заңға қайшы жөлдәрмен тұтынүшыларға таныстырүдың алдын алып, денсәүлiқ сақтаү өнiмдерiнiң ролын әсiрелемеүге; Соңғы қiзмет өтеү басқышында тұтынүшылардың мүддесiн қамтамасыздандырү мехәнйзiмiн атқарүға үәде бердi.Таныстырүға қарағанда, мемлекеттiк әзiқ-түлiк, дәрi –дәрмектi бақылаү-басқарү бас мекемесi бүкiл ел көлемiнде мамырдың басынан қiркүйектiң соңына дейiн денсәүлiқ сақтаү әзiқ-түлiктерiндегi "заңға қайшы төрт түрлi әрекетке соққы берү" арнаүлы әрекетiн жүргiзедi.

 

    Мың жЯнжү бейбт жүңгө және заң -тұзымды жүңгө құрүды баса дәрiптедi

 

    Ж к п орталық көмйтетi саЯсй бйрүсының мүшесi, ж к п саЯсй заң көмйтетiнiң шүжйы мың жЯнжү маүсымның 2- күнi шаңхайда, үгiт, саЯсй заң қатарлы тараүларды сәйкесүдi күшейтiп, заң тұзымды үгiттеп, қоғамдық әдiлiктi жебеп, қоғам жарасымдылығына үлес қосүды баса дәрiптедi.

 

    Мың жЯнжү тексерiп зерттеүде мынаны баса дәрiптедi: пәрткөмдәр мен үкiметттер заң тұзым үгiт қiзметiне өскелең мән бередi, үгiт тараүлары мен заң тұзым тараүлары сәйкесүдi күшейтiп, заң тұзым үгiтiн кең көлемде қанат жайдырып, бейбт жүңгө мен заң тұзымды жүңгө құрүда келелi мәнге йе. Кәсiптiк мазмұнды саЯсй заң тараүлары қатаң қадағалаүы тйiс. Жұртшылыққа ұнасымды етiп үгiттеүде үгiт тараүларының тәжiрбесi мол болып, тығыз селбесү қәжет. Сөнiмен қабат, әдүәкәт қатарлы қоғамдық күштердiң ролына мән берүiмiз керек.

 

    СаЯсй заң үгiт қiзметi үгiт мазмұнның йдеЯлiғi мен саЯсйлығына, ұласпалығынан өскелең мән берiп, заң тұзым рүхын сәүлелендiрiп, заң тұзым мәденйетi, елдi зәңiмен басқарү негiзгi әдiсiне рефөрмә жасаүымыз қәжет. Бйыл маүсым айында шаңхай радё- телевзЯ стансЯсының заң тұзым аЯсы кәнәлi бағдарлама таратқандығының 10 жылдығы. Мың жЯнжү қатысты тәрәүләрiмен әңгiме мәжiлiс өткiзгенде былай деп көрсеттi ; Заң тұзым кәнәлi шаңхайды таған етiп, бүкiл елге жалпыласатын беделдi заң тұзым үгiт мiнбесi саналады. Бiз бұл орайдан пайдаланып, заң тұзым үгiтiнде тәжiрбе топтап, тың өрiс ашүымыз керек.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">