00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Бүгiнгi жүңгө 2013-жылы 30-тамыз

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Нұршат | Жаңаланған уақыт:2014-01-03

 

        Қәдiрмендi тыңдарман қаүым, бүгiн тамыздың 30 – күнi жұма, сiздердiң тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радё стансясының "бүгiнгi жүңгө" бағдарламасы:

 

    Ел iшiндегi елеүлi оқйғалардан, мемлекеттiң маңызды саясаттарынан және басқада тұрмысқа қатысты бiлiмдер мен жаңалықтардан құлағдар болғыңыз келсе, орталық халық радё стансясының "бүгiнгi жүңгө" бағдарламасын тыңдаңыздар.

 

    Елiмiзде пенсяғә шығү үақытын кешеүiлдетү жайлы сөз-пiкiрлер көбейдi

 

    Жүық жылдардан берi, елiмiзде қарттар жан санының тез қәрқiнмен көбеюiне iлесе, пенсяғә шығү үақытын кешеүiлдетү жайлы сөз-пiкiрлер көбейдi. Чйңхүа үнйверсйтетi таяүда ортаға қойған қарттарды күтiмге алү түзiлiсiне рефөрмә жасаү жобасындағы қарттар 65 жасқа толғанда күтiм сомасын алү белгiлемесi пенсяғә шығү үақытын кешеүiлдетү жайлы жаңа таласты түдырды.

 

    Халық торабы сяқты медяләрдiң хабарына қарағанда, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандырү мйнйстрлiгi қарттарды күтiмге алү қамсыздандырүын жоғары сатыда жобалаү iсiн мықты ұстап, қоғамдық ғылымдар әкәдемясi, халық үнйверсйтетi, чйңхүа үнйверсйтетi сяқты әкәдемя-мектептердiң келген көп санды мамандар ұйымы недәүiр рефөрмә жобасын пайдаланүға ұсынды. Тамыз айының орта шенiнде, чйңхүа үнйверсйтетiнiң жобасы торапта әлдiмен жаряланып, мұндағы "қарттар 65 жасқа толғанда күтiм сомасын алү" ұсынысын көп санды медя, 65 жасқа толғанда пенсяғә шығү, екен деп түсiнiп, зор дүмпү қозғады.

 

    Өткен аптада, жүңгө жастар гәзетiнiң қоғам тексерү өзегi сохү торабының ақпарат дәнекерi арқылы 25 мың 311 адамға "сiз пенсяғә шығү үақытын кешеүiлдетүге қалай қарайсыз?" деген сұраү қойды. Нәтйжеде, тiлшiлiктi қабылдағандардың 94.5% ы пенсяғә шығү үақытын кешеүiлдетүге айқын қарсы тұрды, тек 3.2% ы ғана қолдайтындықтарын атап көрсеттi, 2.3% ы бейтәрәп тұратындықтарын айтты немесе ашық позйця бiлдiрмедi.

 

    Баласы әке-шешесiнiң үстiнен арызданса жөн бе

 

    Нанжйң қаласының мәлiм йнстйтүтындағы шяүжү есiмдi бi стүдент жоғары мектептiң 2-жылдығына оқүға түскелi тұр. Оның әкесi наүқас салдарынан еңбек қүатынан айырылып, бiр үйлi жан шешесiнiң еңбекәқiсiнә ғана сүйенiп күн көретiндiктен әкесi одан қосымша жұмыс таүып оқү ақысын төлеүдi талап еткен болатын. Шяүжү сол кезде қатты ыза болып, ойланып-толғанбастан әке-шешесiнiң үстiнен сотқа арыз берiп, сотқа өзiнiң қалған 3 жылдағы оқү сомасы мен тұрмыс ақысын әке-шешесiне жалғасты төлетү өтiнiшiн бередi. Мұны естiген адамдар гүбiр-сiбiр етiстi. Ұл-қыздары мен әке-шешелерiнiң сотқа барып бiр-бiрiнiң үстiнен арыз айтатын жәйiттер бұрын да болған, алайда бәлеғәтқә толған ұл-қыздардың оқү сомасы мен тұрмысы ақысына бола әке-шешесiн сотқа тартүы сйрек кездесетiн жәйт. Әке-шешенiң ұл-қыздарын бағү, оқытү борышы бөлғәнiмен неке заңы және қатысты әдiлялiк түсiнiктерге негiзделгенде, 18 жасқа толмаған ұл-қыздар ғана дербес өмiр сүре алмайтын жас құрамындағыларға жатады. Ал шяүжү 18 жастан асқандықтан әке-шешесiнiң осыдан былай оны бағү борышы жоқ. Сондықтан шяүжүдың оқү сомасы және тұрмыс ақысы үшiн әке-шешесiнiң үстiнен арызданүы заңның белгiлемесiне үйлеспейдi.

 

    Ж к п орталық көмйтетi тұңғыш рет партя белгiлемелерiн шоғырлы ретке салды

 

    Жақында" ж к п орталық көмйтетiнiң партя iшiндегi заң ережелер мен өлшемдi құжаттардың бiр тобын күшiнен қалтырүды немесе күшiн жоюды хабарлаү жөнiндегi қарары" жаряланды. Осы "қарар" бойынша, 1978 –жылдан бергi жасалған партя iшiндегi заң ережелер мен өлшемдi құжаттардан 300 хұжат күшiнен қалтырылады немесе күшiн жояды, 467 хұжат жалғасты күшiне йе болады, мұның iшнде 42 хұжатқа өзгерiс енгiзiледi.

 

    Бұл реткi шоғырлы ретке салү қiзметi ж к п орталық көмйтетiнiң былтырғы орналастырүы бойынша өрiстетiлген. Былтырғы маүсым айында ж к п орталық көмйтетiнiң бекiтiп, басып таратқан "ж к п орталық көмйтетi кеңсе меңгермесiнiң партя iшндегi заң ережелер мен өлшемдi құжаттарды ретке салү қiзметi түралы пiкiрi" бойынша ретке салү қiзметi екi кезеңге бөлiп жүрiледi; Бырыншы кезең (2012-жылғы шiлде айынан 2019-жылғы қiркүйек айына дейiн), бұл кезеңде 1978-жылдан 2012-жылдың маүсым айына дейiн жасалған партя iшндегi заң ережелер мен өлшемдi құжаттар ретке салнады; Екiншi кезең (2013-жылғы қазан айынан 2014-жылғы желтөқсән айна дейiн), бұл кезеңде елiмiз құрылғаннан тартып 2012-жылдың маүсым айына дейiнгi жасалған партя iшндегi заң ережелерi мен өлшемдi құжаттар ретке салнады. Орталықтың жарялаған бұл "қарары" бiрiншi басқыштағы реттеү қiзметiнiң маңызды табысы есептеледi.

 

    Қәдiрмендi тыңдарман қаүым, бүгiн тамыздың 30 – күнi жұма, сiздердiң тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радё стансясының бүгiнгi жүңгө бағдарламасы, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">