00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Бүгiнгi жүңгө 2013-жылы 4-қiркүйек

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2015-07-28

    Қәдiрмендi тыңдарман қаүым, бүгiн тамыздың 4 – күнi сәрсенбi, сiздердiң тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радё стансясының " бүгiнгi жүңгө " бағдарламасы


    Ел iшiндегi елеүлi оқйғалардан, мемлекеттiң маңызды саясаттарынан және басқада тұрмысқа қатысты бiлiмдер мен жаңалықтардан құлағдар болғыңыз келсе, орталық халық радё стансясының "бүгiнгi жүңгө" бағдарламасын тыңдаңыздар.

  
үаң йұйшың: а қ ш бiрлескен елдер ұйымын өзiнiң ойыншығына айналдырды


    Сйряның жағдайы барған сайын асқынүда,а қ ш Әзiрге дейiн қай үақытта, қандай тәсiлде әрекет қолданү жөнiнде соңғы шешiм жәсәмәғәнiмен, сйря кеңiстiгiн соғыс бұлты торлаүда. 2-қiркүйекте жүңгөнiң нйгерядә тұратын бұрынғы бас елшiсi, көлүмбядә тұратын бұрынғы бас елшiсi, APEC тың бұрынғы жоғары мәнсәптiсi, жүңгөнiң халықаралық мәселелердi зерттеү қор қоғамы стрәтегялiқ зерттеү орталығының атқарүшы меңгерүшiсi үаң йұйшың халық торабының мекрө блөгiндә сұхбатта болды. Ол а қ ш бiрлескен елдер ұйымын ашса ашатын, жапса жабатын өз үстелiнiң сүырмасындай iстетiп келедi, бұл түптеп айтқанда, бiрлескен елдер ұйымының негiзгi үставына қайшылық жасағандық және оған қарсы тұрғандық дедi.


орталықтың iрiп-шiрүге заң бойынша қарсы тұрү жөнiндегi қаүлысын батыл қолдайды


    Шйнхүа әгенттiгiнiң хабары. 1-қiркүйек күнi түстен кейiн мемлекеттiк кеңестiң мемлекет меншiгiндегi мәл-мүлiктi бақылаү-басқарү көмйтетi пәрткөм жйынын ашып, орталық көмйтет ұйымдастырү бөлiмiнiң тұрақты орынбасар бастығы чын шй орталықтың жяң жйемйннiң тәртiпке, заңға аүыр қайшылық жасағандығы себептi ұйымдық жақтан тексерүге алынатындағы жөнiндегi қаүлысын жеткiздi. Орталық көмйтет ұйымдастырү бөлiмiнiң орынбасар бастығы үаң ырчың, кәдр төртiншi мекемесiнiң бастығы лй чұнляң және мемлекеттiк кеңестiң мемлекет меншiгiндегi мәл-мүлiктi бақылаү-басқарү көмйтетi пәрткөмiнiң құрамындағылар жйынға қатынасты.   йдеялiқ қiзметтi iшкерiлей жiнтiктей жүргiзiп, қалың кәдрләрдiң йдеясiн орталықтың қаүлысы рүхiмен бiрлiкке келтiрү керек. Орталықтың бұл рет жяң жйемiнге ұйымдық жақтан тексерү жүргiзүдi ұйғарүы орталықтың iрiп-шiрүдi тәртiп, заң бойынша қатаң жазалаү бекiмi мен айқын тұрғысын әйгiледi, мейлi кiм, мейлi мәнсәбi қаншалық жоғары болсын, партя тәртiбi мен мемлекет заңына қайшылық жасайды екен, бәрi де қүзаүға алынып, қатаң жазаланады. Мемлекеттiк кеңестiң мемлекет меншiгiндегi мәл-мүлiктi бақылаү-басқарү көмйтетiнiң басшылық алқасы йдеяләрiн өскелең дәрежеде бiрлiкке келтiрүi, басшылық алқасының құрамындағылар сөзсiз саясйды дәрiптеп, жалпы жағдайды ескерiп, ой-санасын сергек ұстап, партяның саясй тәртiбiн қатаң атқарып, өртәлiқпен өскелең дәрежеде бiрлiктi сақтаүы; Жұмысты, жалпы жағдайды маңызды орынға қойып, жаң й жолдастың қiзметтi етек алдырүын бар күшпен қолдап, оған белсендi сәйкесiп, басшылық алқасының тыныш, сәттi аүысүына шынайы кепiлдiк етүi тйiс. Мемлекеттiк кеңестiң мемлекет меншiгiндегi мәл-мүлiктi бақылаү-басқарү көмйтетiнiң өргәнi мен жалпы жүйедегi қалың кәдрләрдiң, жүмiсшi-қiзметкерлердiң йдеясiн орталықтың қаүлысы бойынша бiрлiкке келтiрү керек.


тәртiпке аүыр қайшылық жасағандығы себептi жяң жйемйн тексерүге алынды

жяң жйемйн (мәтерялдiқ сүрет)


    3-қiркүйек түстен кейiн, мемлекеттiк кеңестiң мемлекет меншiгiндегi мал – мүлiктi бақылаү – басқарү көмйтетi пәрткөм жйынын ашып, орталық көмйтет ұйымдастырү бөлiмiнiң тұрақты орынбасар бастығы чын шй орталықтың тәртiпке, заңға аүыр қайшылық жасағандығы себептi жяң жйемйндi ұйымдық жақтан тексерүге алү жөнiндегi қаүлысын жеткiздi. Чын шй мынадай дедi: орталықтың бұл рет жяң жйемйнге ұйымдық жақтан тексерү жүргiзүдi ұйғарүы орталықтың iрiп – шырүды зәң-тәртiп бойынша қатаң жазалаү батыл бекiмi мен айқын тұрғысын толық әйгiледi, мейлi кiм болсын, мәнсәбi қаншамалықты жоғары болсын, партя тәртiбi мен мемлекет заңына қайшылық жасайды екен, бәрi де қатаң қүзаүға алынады және қатаң жазаланады. Мемлекеттiк кеңестiң мемлекет меншiгiндегi мәл-мүлiктi бақылаү-басқарү көмтетiнiң басшылық алқасы йдеялiқ өскелең дәрежедегi бiрлiктi сақтап, партяның саясй тәртiбiн қатаң атқарып, партя орталық көмйтетiмен өскелең дәрежедегi бiрлiктi сақтаүға батыл болып, жаң й жолдастың қiзметтi етек алдырүын зор күшпен қолдап және оған белсене сәйкесiп, басшылық алқасының тыныш, сәттi түрде аүысүына шынайы кепiлдiк жасаүлары керек.


әлеүметтiк қамтамасыздық түзiлiсi рефөрмәсi жобасы жоғарыға тапсырылды, онда зейнетәқiлiқ қаржы қосү айналысы түйiн етiлдi


  мемлекеттiк кеңестiң зерттеү орталығы, қоғамдық ғылымдар әкәдемясi сынды төрт ғылмй зерттеү құрылымы жасаған әлеүметтiк қамтамасыздық түзiлiсi рефөрмәсiнiң жоғары жiктiк жобалаү жобасы тамыздың аяқ шенiнде қатысты тараүларға тапсырылды. Жобадағы маңызды түйiндерде зейнетәқiлiқ тұтас тұлғалық қаржы қосү айналысы, өргән, iс орындарының зейнеткерлiгiн қамсыздандырү түзiлiсi рефөрмәсi, зейнеткерлiктi қамсыздандырүды өлке ара аүдарып жөткеү сяқты жақтар қамтылды. Қоғамдық ғылымдар әкәдемясi дүнйе жүзi әлеүметтiк қамтамасыздықты зерттеү орталығының меңгерүшiсi жың бйңүын болашақта әлеүметтiк қамтамасыздандырү түзiлiсi рефөрмәсiнiң түйiндерi бiрiнiшi, негiздiк зейнетәқi жөнiнде мемлекет бойынша бiртүтәс план жасаү, бiртүтәс жоба жасаү, нысананы, үлгiнi айқындаү; Екiншi, әлеүметтiк қамсыздандырү мәмiлесiн белгiлеү және оны қалыпты реттеп отырү мехәнйзмi; Үшiншi, әлеүметтiк қамтамасыздық қор жағындағы қаржы қосү айналысын басқарү түзiмi және әлеүметтiк қатамасыздық қаржысы арнасын анағұрлым көп ашү, әлеүметтiк қамтамасыздық стрәтегялiқ запас қорын ұлғайтү жақтарына шоғырланады деп қарады.


өткен жылда басшы кәдрләрдiң екөнөмйкәлiқ жәүәпкершiлiгiне қазыналық тексерү жүргiзү барысында он мйллярд юандық қаржы мәселесi анықталды


    Орталық тәртiп-тексерү көмйтетi мен бақылаү мйнйстрлiгiнiң берген хабарына негiзделгенде, тәртiпке аүыр қайшылық жасағандығы себептi мемлекеттiк кеңестiң мемлекет меншiгiндегi мәл-мүлiктi бақылаү-басқарү көмйтетiнiң бастығы, жүңгө мұнай тобы серiктiгiнiң бұрынғы бас жорасы жяң жйемйн қазыр ұйымдық жақтан тексерүге алыныпты. Кейбiр медяләр жяң жйемйн мен жүңгө мұнай – табйғй гәз тобы серiктiгiнiң 4 жоғары дәрежелi басқарүшысының аттан құлаүы мiндетiнен қалдырылғаннан кейiнгi жяң жйемйнге жүрiлген қазыналық тексерү барысында байқалған мәселелермен байланысты екендiгiнен хабар бердi. Бұл делө елiмiздiң екөнөмйкәлiқ жәүәпкершiлiкке қазыналық тексерү жүргiзүдi iшкерiлей iлгерiлетүi шiрiктесү жөнiнен бастапқы жаза тасы болып, әр дәрежелi басшы кәдрләр арасынан iрiткiш елементтердi аластаүды қолға алғандығын әйгiлейдi. 1998-жылдан 2012-жылға дейiн бүкiл ел бойынша 450 мыңнан астам басшы кәдрләрдiң екөнөмйкәлiқ жәүәпкершiлiгiне қазыналық тексерү жүрiлген, өткен жылдың өзiнде тексерiп анықталған басшы кәдрләрдiң тiке жәүәпкершiлiгi бар, белгiлемеге қайшы мәселесiнiң қаржы сомасының өзi 10 мйллярд юаннан жоғары болды.


халық гәзетiнiң шолүшысы: көзсiздiкпен "мекен салүды" батыл тю керек,- дедi

қаңырап қалған қала (мәтерялдiқ сүрет)


  жабайы шөптесiнге айналған өнеркәсiп аүласы, тас қараңғы елдi шағын мекен, жылдар бойына құлазыған меңiреү жаңа қала құрылыстары... Мiне осының барлығы "мекен салүдың" зардабын айтып тұрғандай. Бiрнеше күннiң алдындағы тексерүге қарағанда, аймақ дәрежелi 144 қалада 200 неше жаңа раён салынған, жер қоршап мекен салү, теңiздi қоршап мекен салү, таүды тегiстеп мекен салү қатарлылар барған сайын асқынүда. Қазынаны төгiп-шәшiп, халықты күйзелтетiн, зардабы көп, күн сайын асқынған мұндай "мекен салү" өрлеүiне бұқара қатты наразы болып отыр.

 

қаңырап қалған қала (мәтерялдiқ сүрет)

 

 Екөнөмйкә мен қоғамның тез қәрқiнмен дамүына, қала-қалашықтанү барысының iшкерiлүiне iлесе қаланың дамү өрiсiн үйлесiмдi кеңейтү қәжеттi әрi орынды. Алайда мынаны да көре бiлү керек, қала құрылысы маңызды келелi iс, ол жөнiнде байыпты болып, оны ғылмй жобалаү тйiс. Жаңа мекен салү-салмаү, көлемi қаншалық болү дегенде шындыққа жүгiнiп, қәжетке қарап, заңдылыққа жүгiнiп, бұқараның пiкiрiн тыңдаү тйiс, сонда ғана қала құрылысын көңiлдегiдей салып, йгiлiктi iстi сәттi бiтiре аламыз.

 

бейжйң қаласында моторлы көлiктердiң нөмiрiн шар ұстаү жөлiмен алүдың көрсеткiш саны келер айдан бастап жарты есе азаюы мүмкiн


    Соңғы екi жылдан берi бейжйңдегi тозаңды аүа райы былғанышының күн сайын аүырласүда, ал осы тозаңды түдырып отырған басты былғаныштың қайнары әвтөмөбйлдер шығарған қалдық гәз болүда. Өткен жылы бейжйңде 5. 2PM ның қалыптасү құрамында әвтөкөлiктердiң шығарған қалдық гәз мөлшерi 2 ـ орында болып, 22% тты ұстаған.


    Қалалық ортаны қорғаү мекемесi "бейжйң қаласының 2013 ــ 2017-жылға дейiнгi таза аүа қймыл жоспарының түйiндi мiндеттерi түсiндiрмесiн" жарялап, әвтөкөлiктердiң шығарған былғанышын жөнге салү мiндетi түрге жiктелдi. Мұнда бейжйң қаласы қатысты саясаттар жасап шығарып, әвтөлiктер санын тiзгiндеп, қаланың әвтөкөлiктердiң санын 2017-жылдың соңына дейiн 6 мйллён шамасында тiзгiндеүге кепiлдiк жасалады. Сөнiмен бiрге, жүк автомобйлы, жолаүшылар iрi автомобйлы қатарлылардың тұрпатын теңшеү және тiзгiндеү, моторлы белесйпеттi, гәз шығарү мөлшерi төмен жолаүшылар автомобйлын сатып алүға дем берү сяқты шараларды зерттеп және жасап шығарылады, бұл 2014-жылы 1-қаңтардан бастап атқарылады.

 

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">