00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Дүнйе дйдәрi 2014-жылы 3-қаңтар

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-13

    Қүрметтi тыңдарман қаүым, бүгiн қаңтардың 3-күнi жұма, дүнйе дйдәрi бағдарламамыздың бүгiнгi кезегiнде әлдiмен тарйхтағы 3-қаңтар күндерi түылған келелi үақйғалар тiзбегiн тыңдайсыздар, соңынан дүнйенiң әр түкпiрiнде түылып жатқан маңызды үақйғаларға кеңiнен аЯлдайтын боламыз. Ендеше бүгiн мынадай мәзмүндәрмен танысатын боласыздар:


    ЛатвЯ еврө раёнына 18-мүше ел болып кiрдi, ендеше жаңа жылда еврөпә раёнында тағы қандай жаңалықтар болмақ?


    СырЯ қақтығысы, йранның Ядро келiс-сөзi, егйпеттегi былықпалық жағдай, пәлестйн мен йзрайлЯ келiс сөзiндей орта шығыстағы көптеген қоламталы мәселелер дүнйенiң назарын аүдарүда. Ендеше 2014-жылы орта шығыс жағдайы қалай дамйды?


    Б м ұ ның қандай ұйым екенiн барша жұрт бiле бермейдi, ендеше осы бiр халықаралық ұйымның ролы не? Осы жағындағы мәзмүндәрмен толығырақ таныспақ болсаңыздар алдағы жарым сағаттық бағдарламамызға назар аүдарыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.    Қүрметтi тыңдарман қаүым, бүгi қаңтардың 3-күнi бейсенбi, әлдiмен тарйхтағы 3-қаңтар күндерi түылған келелi үақйғалар тiзбегiне тоқталамыз.

 


тарйхтағы бүгiнгi күн

     1843-жылы қаңтардың 3-күнi, жүңгө чйң патшалығындағы әйгiлi ойшыл, тарйхшы, әдебйетшi лйн зышұйдың кеме жасаү, теңiз армЯсын күшейтү, шапқыншылықтан сақтүға саЯтын әйгiлi түындысы дүнйеге келдi.

 


    1868-жылы қаңтардың 3-күнi, жапонЯның патшасы үкiметтiк түзiмдi күшiнен қалдырып, патшалық бйлiктi қалпына келтiрiп, саЯсй, шараүшылық және қоғамдық жұмыстарды зор дәрежеде рефөрмәләп, жапонЯның осызаманданүы мен батыстанүын жебедi. 1873-жылы тұтас ел бойнша мiндеттi әскер болү түзiмi мен аүыл шарүашылық бажысын алүды жолға қойып, ақшаны бiрлiкке келтiрiп, қазына негiзiн бекемдедi.

 


    1923-жылы қаңтардың 3-күнi чехтiң әйгiлi жазүшысы хәшек 40 жасында дүнйеден өттi. Ол қысқа ғана өмiрiнде қырүар еңбектер жазаған.

 


    1933-жылы қаңтардың 3-күнi жапон армЯсының 8-дйвзЯсы айроплан, тәнкi, соғыс кемесiнiң қорғаүында елiмiздiң шәнхәйгүәнiн басып алды.

 


    1961-жылы қаңтардың 3-күнi әмерйкә құрама штаты күбәмен деплөмәтЯлiқ қатынасын ұзды.

 


    1992-жылы қаңтардың 3-күнi, жүңгө мен қазақстан респүблйкәсi деплөмәтЯлiқ қатынас орнатты.

 


    2001-жылы қаңтардың 3-күнi тЯншыңчЯүдың 1-, 2-дәрежелi сү електр стансЯсндағы ең соңғы екi генәрәтөр тiзбегi бiрлiкте торапқа қосылып төк таратты, бұл елiмiздегi екi үлкен сү електр стансЯысндағы он генәрәтөр тiзбегiнiң түгелдей өндiрсiке қосылғандығынан дербек бередi. Аталған осы електр стансЯлары гүйжөү өлкесiнiң анлоң аүданы мен гүәңшй жүаңзү автономЯлы раёнындағы лөңлйнгi автономЯлы аүданының шегәрәләсқән раёнындағы хоңшұй өзенiнде, бұл мемлекеттiк түйiндi йнженерЯ болып, батыстың төгiн шығсқа жеткiзүдегi тұңғыш стансЯ деп аталған. Оның жалпы генәрәтөр сймдылығы екi мйллён 520мың кйлө ват, жылдық төк таратү мөлшерi 13 мйллЯрд 400 мйллён кйлөвәт сағаттан асады. Осы екi електр стансЯсына жалпы 20мйллЯрд Юан қаржы қосылған.
еврө раёнындағы тың жаңалықтар


    Жаңа жыл дабылының соғылүына iлесе, еврө раёнында үш жылдан бергi зор өзгерiстер түыла бастады. Оның бiр көрнектi белгiсi латвЯның еврө раёнына 18-мүше ел болып кiрүi едi. Бұл еврө раёнының баЯнды дамүына қозғаүшы күш бағыштап ғана қоймай, еврөпә одағының шарүашылықты бiр тұлғаландырү аЯқ алысын жеделдетүге тiйiмдi болды.


    Еврөпә одағы көмйтетiнiң төрәғәсi барозо латвЯның еврө раёнына кiргендiгiн құттықтап былай дедi: бұл еврө раёнының орнықтылығын әйгiлеп отыр. Алда еврө раёны ашық ұстаү бәғiтiмен дүнйедегi ықпал күшiн зорайта түседi. Еврөпә орталық бәнкесiнiң бастығы дражй қаңтардың 1-күнi латвЯның шарүашылық және ақша одағына кiргендiгiн қарсы алды.


    Еврө раёнына кiрү- латвЯның алда баЯнды дамүына аса тiйiмдi болмақ. Әсiресе ақша сындырылымының хәүп-қәтерi барынша азаЯды. ЛатвЯ ақшасы 2005-жылдан бастап-ақ еврөмен қатысы зор болған. Еврө раёнына қатынасқаннан кейiн, латвЯның сыртқы шарүашылық-саүда бәрiс-келiсi жiйiлеп, қосылымға деген сенiмi арта түседi.


    ЛатвЯның еврө раёнына қосылүына iлесе, еврөнiң шарпү көлемi 333 мйллён адамға жеттi. Еврөпә қарыз дағдарысының соққысын әбден жеген еврө ақшасы барған сайын өзiнiң өмiршеңдiк қүатын әйгiлеп жатыр. Еврө раёны қайтадан iргесiн кеңге жайып, сенiмiн тiптi де бекемдеп, еврөпә одағының бiр тұлғаланү аЯқ алысын жылдамдатты. Қәзiргi еврө бетәлiсiнән –ақ бiз базардың еврөпәнiң бiр тұлғаланү мехәнйзiмiне үлкен сенiм артып отырғандығын анық көре аламыз. Еврөпә одағы ақша көмйтетiнiң бастығы рейннiң айтүы бойынша, латвЯның еврө раёнына кiрүi еврөпәнiң бiр тұлғаланү барысына сенiм артүға шарт-жағдай жасап ғана қоймай, еврө раёны түбiнде бытырап кетедi деген жаңсақ ұғымға тойтарыс бердi.


    Жүықтағы халық аүанын тексерү нәтйжесiне қарағанда, егер әнглЯ еврөпә одағынан шегiнiп шығү жөнiнде жалпы халықтық даүыс беретiн болса, әнглЯ азаматтарының жарымына жүығы бөлiнiп шығүды таңдайды екен. Югөв тексерү серiктестiгi бiр мың 637 адамнан сұраү сұрағанда, 49% ы еврөпә одағынан шегiнiп шығүын қолдап, 28% адам еврөпә одағында қалүды қолдап, 17% адам қағыс қалған.


    Жүықтан берi еврөпә құрылығында әнглЯ еврөпә одағынан шегiнiп шығүы мүмкiн деген қәүесеттер жыйы таралды. Еврөпә одағы еврөпә қарыз дағдарысының ықпалында, "тез қарқынды еврөпә құрылығы" жолына беттегендiгi барған сайын көрнектiлене түстi, еврө раёнындағы елдер мен еврө раёнына жатпайтын елдердiң бөлшектенүi ашық жарЯланды, еврө раёнына кiрүдi қаламайтын әнглЯнiң еврөпә одағы iстерiнде бойын аүлаққа салүы аүқымға айналды.


еврөпә қарыз дағдарысының аүырласүы барысында, әнглЯ а қ ш-пен бiр майданда тұрды, еврө раёнының iстерiне бетәлдi кйлiккендiктен, еврөпә одағындағы басқа елдер бұған қатты назары болды. Жүықта, франсЯның прйздентi хөләнд"iшiнәрә елдер еврө раёнына кiрүдi қаламайды, алайда олар не үшiн еврө раёны қалай айналым жасаү керектiгiне осынша назар аүдарады? Еврөпә одағының мұндай жағдайға бетәлүiнiң ықпалы, бұның өзектi мақсаты, бiр тұлғаланүды қаламайтын мүше елдерге қатысты аЯқ алыстың қарқынын белгiлеүге жол бермеү керек",- дедi.


еврөпә одағының бiр тұлғаланүы қат-қабат қыйыншылықтар дөп келүде. ӘнглЯнiң еврөпә одағынан бүкiлдей шегiнiп шығү ойы да жоқ емес. Бiрәқ, еврөпә одағы мен еврө раёнының таЯүдан бергi iрге жаЮы бiр тұлғаланү барысының жалғасты жүрiлетiндiгiнен дерек бередi.2014-жыл орта шығыс: қам-қайғы мен үмiтке толы болады    СйрЯ қақтығысы, йранның Ядро келiс-сөзi, егйпеттегi былықпалық жағдай, пәлестйн мен йзрайлЯ келiс сөзiндей орта шығыстағы көптеген қоламталы мәселелер дүнйенiң назарын аүдарүда. 2014-жылы орта шығыс жағдайы қалай дамйды?


    2013-жылы, йранның Ядро келiс сөзi мен сырЯ дағдарсында белсендi өзгерiстер түылды, әр қайсы жақ тймдi орайды қәйткенде мықты ұстап. 2014-жылы жаңа дамүшылыққа қол жеткiзе алады


    Жйы-жйы келiс сөз өткiзү арқылы, йранның Ядро мәселесi жөнiндегi 6 ел (әмерйкә, әнглЯ, франсЯ, ресей, жөңгө мен гермәнЯ) 20013-жылы қараша айының 24-күнi женевәдә йранның Ядро мәселесi жөнiнде 1-сатыдағы келсiмiн жасасып, йран Ядро келсiмiнiң жалғасты 10жыл iлгерлеүшiлiк болмаүдай тұралаған күйiн өзгерттi, бұл деплөмәтЯлiқ жөлмен йран Ядро мәселесiн шешүде маңызды қадамы болғандығының бейнесi


    Оның үстiне, 2013-жылы желтөқсән айының ортасында, а Қ ш йранды жазалаү тәсiлiне өзгерiс енгiзiiп, йранның Ядро жоспарын қолдады деген желеүмен. Бiр топ серiктiктер мен жекелердi ақштың жазалаү қара тiзiмдiгiне енгiзiп, йран Ядро мәселесiнiң болашағын бұлыңғырлатты.


    Қәзiрге дейiн йранның Ядро мәселесiн шешүдiң жалпы жағдайында өзгерiс болмады. Йран мен 6елдiң жасасқан 1-сатыдағы келсiмiне сай, алдағы 6айда йран бырсыпыра шаралар қолданып, батыс жақта йранға қаратқан құрсаүын босаңсытады. Йранның Ядро мәселесiнен алып айтқанда, ең маңызды сынақ әр қайсы жақтың шынайылығы мен өзәрә сенiмi 2014-жылы, сырЯның хймЯлық қарүын құртү мәселесiн шешүден үмiт бар. Технйкәлiқ себептерден 2013-жылдың соңынан бұрын тұңғыш топтағы хймЯлық дәрiлердi сырЯдан тасып әкетү қiзметiнiң үақыты кешеүiлдегенiмен әр қайсы жақ белгiленген нiсәнәмен орнықты қәдәммен iлгерлеүде, бйл жыл ортасында сырЯның хймЯлық қарүын құртү қiзметiн орындап болүдан үмiт бар.


    СйрЯның қақтығысы мәселесiн шешүде, қаңтар айының орта шенiнде өткiзiлетiн сырЯ мәселесiнiң 2-реткi женевә мәжiлiсi халқаралық қоғамның назарын аүдарүда. Қазыр, сырЯ үкiметке қарсы тобының сайламға қатынасү- қатынаспаүды тұрақтандырүы, йран мәжiлiске қатынасү-қатынаспаүы жұрттың назары аүыүда, бұл екi iрi себеп осы реткi мажылысытың барысы мен нәтйжесiне ықпал етедi.


    Пәлестйн мен йзрайлЯның қатынасы жағында, ақштың мемлекет iстер хатшысы керй мiндет алғанына бiр жыл толмаған үақытта, орта шығыста 10рет сапарда болып, пәлестйн мен йзрайлЯның бейбiтшiлiк келiс сөзiн жебеүге құлшынды, бырақ пәлестйн мен йзрайлЯ келiс сөзiнде қәзiрге дейiн iлгерлеүшiлiк болмады, пәлестйн мен йзрайлЯ бйл саүыр айының алдында жасасқан ең соңғы орын келсiмiнiң болашағы күңгiрт болды


    Арада үш жыл тастап пәлестйн мен йзрайлЯ 2013-жылы шiлде айының соңында жаңа кезек бейбiтшiлiк келiс сөзiн қалпына келтiрдi. Бырақ қәзiргi жағдайдан қарағанда, бейбiтшiлiк келiс сөзi барсында кедергiлер қат-қабат болып, йзрайлЯның жаңа әрекетi пәлестйн мен йзрайлЯның бейбтiшiлiгiне қәтер төндiрдi.


    ЙзрайлЯның мйнйстр дәрежелi заң орнатү кәмйтетi жұықта заң-жобаны бекiтiп, ёрдан өзенi жағасына орналасқан еврей тұрғындар тұрағын йзрайлЯ терйтөрЯсiнә тән деп белгiледi. Бұл пәлестйн жақтың қатаң қарсылығын қозғап, пәлестйннiң презйдентi аббас мынаны баса дәрiптедi, ёрдан өзенiнiң жағалаүына тән мәселе пәлестйнiң қызыл ленЯсi iшнде бақылаүшы қәйрәткерлер былай деп қарады, егер йзрайлЯ пәлестйн терйтөрЯсiн зөрлiқпен йелеп алмаса, халқаралық қоғам қанша құлшынсада, пәлестйн мен йзрайлЯ қақтығысында жақсарүшылық болмас едi.


    Қаңтар айының орта шенiнде, егйпет негiзгi заң жобасына даүыс бередi, бұл егйпет саЯсй өтпелi барсындағы маңызды қадам. Осы негiзгi заң жобасы мақұлданғаннан кейiн, егйпеттiң үақыттық презйдентi мансұр презйдент пен пәрләмент сайламының тәртiбi мен үақытын белгiлеп, егйпет бйлғы жылдың соңғы жарым жылында пәрләмент пен презйдент сайламын өткiзедi.


    Бырақ, егйпет үкiметi жағынан терөрлiқ ұйым деп белгiленген мұшылман баүырластар қоғамы тыныш жатпай әлеүметтiк даүыс берүге тосқындық жасаүы мүмкiн. Егйпет былықпалық түыла қалса күштi қарсылық бiлдiрiп, жағдай тағыда қәтерлi күйге тұсүы мүмкiн.


орта шығыста, қйншылық жағдайға дөп келген тек жоғардағы елдер ғана емес тұнйстың бйлiк кеңсенi ұйымдасытырүы, лйбЯ мен йрақтың хәүiпсiздiк жағдайы, лйван мен йзрайлЯның шегәрә қақтығысы қатарлылар, 2014-жылғы орта шығыс жағдайына талай өзгерiстер ала келедi


б м ұ жайлы

 

     бiр ел жөнiнен алғанда, терйтөрЯ ең қәсйеттi нәрсе, терйтөрЯ үшiн қашанда қақтығыстар түылып тұрады. Ал, нЮ-ёрiктiң дүманды базары манхаттан аралының шығыс өзен жағалаүындағы көлемi 8 гегтәр келетiн, заң жағынан" үш басқарүдан аүлақ", " тiк төртбүрiш" жер бар. Ол әмерйкәғә да, басқа елгеде тәүелдi емес, нЮ-ёрiкке тiптi де қарамайды; Керiсiнше, дүнйедегi ең зор халықаралық ұйым- "бiрлескен мемлекеттер ұйымы" жағынан басқарылады. Бiрлескен мемлекеттер ұйымның бас өргәнi осында тұрады. Бiрлескен мемлекеттер үйiмi " жалпылық сйпаттағы халқаралық ұйым", сондықтан осы ерекше жер халықаралық терйтөрЯ деп аталады. Бұл ұйымға өз еркiмен қатынасүды қалайтын дүнйе жүзiндегi әрқәндәй ел бiрлескен мемлекеттер ұйымы бас алқалар кеңесiнiң көрсетүi, сондай-ақ мүше елдердiң үштен екi бөлегiнiң мәқүлдәүiмен бiрлескен мемлекеттер ұйымның мүшелiгiне қабылдана бередi. Мүшелiкке қабылданған әрқәндәй елдiң мемлекет түы "осы халқаралық терйтөрЯдә" желбiреп тұрады. Бiрлескен мемлекеттер ұйымның жйналысына мүше елдердiң толық қатынасү толымдылығы да, әрi тйiстi ұқығы да болады. Заң мойындаған осы " халқаралық терйтөрЯнiң" амандығына кепiлдiк етү үшiн, оның төңiрегiнде әрбiр мүше елден келген неше жүздеген сақшылар күндiз- түнi күзетте тұрады. Ең қызығы, әрқәндәй елден келген саЯхатшы бұл " халықаралық терйтөрЯнi"серүендегiсi келсе олардың тiлегiн де орындаүға болады. СаЯхатшы кiшкентәй саЯхат белетiн сатып алса болғаны, ақ көкте, көк ёпкә кйген әйел тұсындырүшының бастаүында"халықаралық терйтөрЯнi" еркiн екскөрцЯләйдi.


    "халықаралық терйтөрЯнiң" негiзгi құрылысы 39 қабатты зәүлiм құрлыс. Құрылыстың шығыс қабаты мен батыс қабатында жарқыраған болат терезелерi бар, алыстан қарағанда, әйнек сарайға ұқсайды. Өңтүстiк қанаты мен сөлтүстiк қанаты ақ мрамордан қаланған, ( салмағы 2000 тонна)алыстан алып ескерткiштей көрiнедi. Бұл зәүлiм сарай бiрлескен мемлекеттер ұйымның хатшылар басқармасы. Құрылыстың сөлтүстiгiнде бiрлескен мемлекеттер ұйымның жйналыс залы мен үш алқалар кеңесiнiң ( хәүiпсiздiк алқалар кеңесi, екөнөмйкәлiқ алқалар кеңесi, мiндеттемелi бйлiктi жүргiзетiн алқалар кеңесi) құрылыстары бар. Хатшылар басқармасы құрылысының өңтүстiк жағында бiрлескен мемлекеттер ұйымның кемелдi кiтәпхәнәсi бар. Бiрлескен мемлекеттер ұйымның бас өргәнi аүласындағы негiзгi тү бағанасына бiрлескен мемлекеттер ұйымның көк түстi түы асылады. Түдағы зайтұн ағашының бұтағы формасында сызылған шеңберде дүнйе жүзiндегi жетi құрлықты қоршап тұрған өрнек бар. Бас өргәннiң қақпасы алдындағы кеңiстiкте желбiреген мүше елдердiң мемлекет түы бiрлескен мемлекеттер ұйымның халқарадағы қоЮ байланысын бейнелеп тұрады.


    Бiрлескен мемлекеттер ұйымы- фәшйзiмге қарсы дүнйе жүзiлiк екiншi соғыстың түындысы. Ол 1945- жылы 24- қазанда ресмй құрылған. Бiрлескен мемлекеттер ұйымы ережесiнiң түп мәқсәтi:бейбiтшiлiк, достық, iстестiк, сәйкестiк. Асқан iрi елдердiң қырсығы салдарынан ол iс жүзiнде" бiрлесе" алмай келедi. Әр жылы өткiзiлетiн жйналыста үнемi толып жатқан мәселелер түралы қЯнкескi айтыс басталады да, халықарадағы түрлiше саЯсй күштiң қайшылығы мен күресiнiң түйiнiне айналады. Бiрлескен мемлекеттер ұйымы- халықаралық айтыстың мiнбесi, онда әдiлецiз күштер қамшыланып, айыпталып отырады. Бұл араны екскөрцЯләүғә келген саЯхатшыларда жйналысқа сырттай қатынасып, жйналыстың iшкi хабарларын" аздап тiкелей" естй алады. Бiрлескен мемлекеттер ұйымның жйналыс залы жасыл, көк, сары түспен безендiрiледi. Бiрiншi қабаты үәкiлдердiң орыны, екiншi қабаты тiлшiлердiң орыны, үшiншi қабаты сырттай қатынасүшылардың орны. Бұл араға келген саЯхатшылар әр ел презйденiттерiнiң, зұңлыйларының, мйнйстрлерiнiң шешендiк сөздерi мен айтыстарын ет қүләғiмен тыңдай алады. Өз орталарында өңәйлiқпен кездесе бермейтiн мұндай хйкiметтi" серүен" саЯхатшылар үшiн шынында бақытты iс. 

еврө-әзЯ жаңалықтары


   
    Өлгөгрәд өлкесiнде бiр күнде 700 неше адам қолға алынды


    Ресей ахбарат торабынан: ресей iшкi iстер мйнйстрлiгi өлгөгрәд өлкесi iшкi iстер бас мекемесi бейсенбi күнi: өлгөгрәд өлкесiнiң сақшы жағы жаңа жылдың бiрiншi күнi өрiстеткен терөрлiққә қарсы тұрү қймылында  Заңға қйғаштық жасаған 700 неше елеменiттi қолға алғандығын-жарЯлады.


    Хабарда былай делiндi: өлгөгрәдтә түылған екi реткi терөрлiқ шабүылдан кейiн өрстетiлген қарсы тұрү қймылнда, заң атқарүшы қiзметкерлер өлкедегi6000 неше орындағы құрылғыларды қайталай тексерген.


    Хабарға қарағанда қолға алынған 700 адамның iшiнде 12 қүғындалған қiлмiскер, 70 күмәндi қiлмскер бар екен.


    Өлгөгрәд өлкесiнде бiр тұнның iшiнде екi рет қопарылыс түылды. Жексенбi күнi түсте бiр озын өлiмге байлаған елеменiт вәгзәл ғймаратының аүзында денесiне байлаған қопарғышты бартылаца, дүйсенбi күнi тәңертең қатынастың қаүырт кезiнде бiр адам отырған трамвайдай тағы қопарылыс жасады. Осы екi реткi терөрлiқ қопарылыста 34адам өлiп, 70 адам жараланды.

 

грүзЯ үкiметi сталйнның мүсiнiн алып тастаүды ұйғарған


    Шйнхүа торабынан: грүзЯ жергiлiктi медЯләрiнiң хабарлаүына қарағанда, тәләве қалалық үкiмет қаладағы сталйнның мұсынын дүйсенбi күнi алып тастаүды ұйғарған.


    Бұл мұсын қiркүйек айында қарт әскерлер ұйымы мен "стәлйнзiмшiлдер" халқаралық ұйымының қәтiнәсүiмен екiншi дүнйе жүзiлiк соғыс құрбандар ескерткiшiнiң жанына тұрғызылған, кейiннен салаүаты белгiсiз бiреү мұсынды қызылға боЯп кеткен.


    Жергiлiктi үкiмет бұл мұсынның бекiтүден өтпей, заңсыз тұрғызылғандығын растаған. Осының алдында жергiлiктi үкiмет мердiгер шақырып, мұсынды көшiрүдi жарЯлап, "азаматтық дамытү қоры" көшiрү жобасына йе болған. Үкiмет мұсынды шағүға 650лйрә(шәмәмен 380 а қ ш доллары) көмек берген.


    Қоғамдық ұйым "стәлйнзiмшiлдер" ұйымының басшысы чаүта. Азарашйв бұл мұсынды шағү мәденй бұйымды қйратқандық деген.


    Сталйн бұрынғы свет одағы басшыларының бiрi, герйдә түылған, ұқсамаған мәтерЯлдәрдә оның түылған жылы 1878 жiлi6-желтөқсән немесе 1879-жылы 9-желтөқсән делiнедi. Ол1953-жылы 5-наүрызда қайтыс болған. Үкiмет жағының анықтаүына қарағанда мйына қан құйылүдан қаза болған.


  
қазақстанның мұнай тасымалдаү серiктiгi ресейдiң мұнайын жүңгөғә тасымалдаү келiсiмне қол қойды


    АзЯ кiндiгi торабынан: қазақстан мұнай тасымалдаү серiктiгiнiң ахбарат мекемесi дүйсенбi күнi мәлiмет жәрЯләп:серiктiктiң бас меңгерүшiсi қәргердй. Кәберкйiн мен ресей мемлекеттiк мұнай серiктiгiнiң бас жорасы йгер. Сейчйн жүңгөғә мұнай тасымалдаү қiзмет өтеү тоқтамына қол қойды.


    Тоқтамда бйыл қараша айында қол қойылған қазақстан шегәрәсiнән жүңгөғә мұнай тасымалдаү алғашқы тоқтамының мазмұндары қамтылған.


    Бұнда қазақстан мұнай тасымалдаү серiктiгi "пүрйертiс-әтәсү-әләтәү өткелi" құбыры арқылы ресей мұнай серiктiгi жүңгөғә мұнай тасымалдаү қiзметiн өтейдi. 2014-жылы 1-қаңтардан бастап әр жылы жүңгөғә 70 мйллЯрд тонна мұнай жеткiзедi. Тоқтам мерзiмi 5жыл, өздiгiнен жалғасты 5жыл ұзартүға болады. Тоқтам сомасы қазақстан үкiметiнiң межесебi бойынша белгiленедi.


    Осының алдына қазақстан жеке меншiктенүдi реттеү келiсiмi 2014-жылы қаңтардың 1-күнiнен бастап "пүрйертiс-әтәсү-әләтәү өткелi" құбыры арқылы мұнай тасымалдаү қаражатын тұрақтандырды. "пүрйертiс-әтәсү" бөлегiндегi мұнайдың тасымалдаү қаражаты тоннасы 117. 31 теңге(0. 762 а қ ш доллары) " атасү-алатаү өткелi" бөлегiндегi мұнайдың тасымалдаү қаражаты тоннасы 1097 теңге(7. 1 а қ ш доллары)болады. Бұл қаражаттарға бажы сомасын қосү айтылмаған.


  
йндыстан үкiметi пара алүға шатылғандықтан, йталЯдан тiк ұшар сатып алү тоқтамын күшiнен қалтырған


    Ресей ахбарат торабынан: йндыстан толас ахбарат әгенттiгi сәрсенбi күнi әскерй мәлiметшiнiң сөзiнен сйтат келтiрiп:йндiстәннiң 2010-жылы әгвйстәвйстлән серiктiгiмен жасасқан 12 тiк ұшар сатып алү тоқтамының күшiнен қалғандығын жарЯлады. Бұл тоқтам шiрiктесүге шатылғандықтан, заң атқарү тараүларының бақылаүына алынған.


    МедЯләрдiң хабарлаүына қарағанда, осы реткi сомасы 556 мйллён еврөлiқ тоқтамды күшiнен қалтырү қараша айында белгленген. Йндыстан толас ахбарат әгенттiгi сәрсенбi күнгi мәлiметiнде йндыстанның зұңлйы сенгi мен мемлекет қорғаныс мйнйстры тоқтамды күшiнен қалтырүдан бұрын осы мәселенi ақылдасқан.


    2010-жылы ақпанда йндыстан әгвйстәвйстлән серiктiгiмен 12 тiк ұшар сатып алү тоқтамына қол қойып, йндыстанның маңызды саЯсй қәйрәткерлерiнiң пайдаланүын ұйғарған. Бұнда 3 тiк ұшардың ақшасы төленген. 2013-жылы фiнмйкәнйкә серiктiгiнiң бас жорасы гЮсеппе. Өрсе тоқтам барысында йндыстан үкметi арасында пәрәәлү-пәрәберүге шатылғандықтан қолға алынған. Осыдан кейiн йндыстан мемлекет қорғаныс мйнйстры тоқтамды күшiнен қалтырүды ресiмй жарЯлаған.    Я, қүрметтi тыңдарман, өздерiңiзге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легi осылай, "дүнйе дйдары" бағдарламамыздың бүгiнгi саны өсiмен аЯқталды аЯқталды, әлемнiң әр түкпiрiнде түылып жатқан үақйғалардан хабардар болғыңыз келсе арнамыздың дүнйе дйдары бағдарламасына құлақ түрiңiздер, дүнйе дйдары бағдарламасы қашанда өздерiңiздi жедел әрi дәл әхбәрләрмен құлақтандырып, жан-жақтылы талдаү жасап, мемлекеттiк деңгейде сарапқа салады. Дүнйедегi соңғы жаңалықтарды бiздiң арнамыздан бiрiншi үақытта тыңдай аласыздар, бағдарламаны аүдарып әүе толқынына дайындағандар: нұрболат дәүтәқiн ұлы, ардақ әбйден қызы, рәдiл жәүдәт ұлы, шалқар қәзез ұлы, өнерқән сейiтқәзi ұлы, жаүапты редәктөр ершәт сейiткәмәл ұлы, ертең осы үақытта кездескенше сәү-сәлемет болыңыздар.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">