00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Дүнйе дйдары 2013-жылы 13-қаңтар

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-14

    Қүрметтi тыңдарман, бүгiн қаңтардың 13 - күнi дүйсенбi, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, "дүнйе дйдәрi" бағдарламасының кезектi берiлiмiнде әлдiмен тарйхтағы қаңтардың 13 - күнi түылған келелi үақйғалар тiзбегiмен танысасыздар, одан кейiн дүнйенiң әр тарабында түылып жатқан елеүлi ахбарат түйiндерiне кеңiнен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгiнгi жүргiзүшiлерi шынар ғалым қызы мен қiзiрбек жанасыл ұлы, ендеше "дүнйе дйдәрi" бағдарламасының кезектi берiлiмiнде мынадай мәзмүндәрмен танысасыздар.


    Шетел азаматтарының жаңа негiзгi заң жобаға даүыс берүдi iлгерiндi –кейiндi бастаүына iлесе егйпеттiң жаңа кезектi саЯсй өтпелi барысы да маңызды қадамға аЯқ тастады. Қаңтардың 14-, 15-күндерi егйпет заң жобаны жалпы халықтық даүысқа салады.


    ЖапонЯның бйлiк кеңсесi 2014 - жылғы меже есептi 95 трйллён 880 мйллЯрд (922 мйллЯрд 220 мйллён доллар) жапонЯ ақшасы деп бекiттi. Бұл тарйхтан бергi ең жоғары шек. Бас үәзiр шынзо әбенiң басшылығындағы жапонЯ үкiметi неше он жыл жалғасқан қарапайым жағдайын өзгертү әрi жапонЯның қазынадағы орнықсыздықты қалпына келтiрү жолын қарастырүда.


    СйрЯ қарсы төбiмен тығыз байланыстағы бей үкiмет ұйымы ‹ сйрЯ адамдық ұқық бақылаү ұйымы › жақында, сйрЯ қарсы тобы арасындағы iшкi қақтығыста 500 ге тарта адам қаза болды дедi. Талдаүшылар былай деп есептедi, сйрЯ қарсы тобы өздерi алты бақан алаүыз, жақында iшкi қақтығыс онан ары асқынып, соғыс жағдайы үкiмет армЯсына тйымды болатыны созсыз. Қарсы топтар арасындағы iшкi терөрлiқ күштер күн сайын асқынып сйрЯ тыпты, халқаралық қоғамға көмескi хаүып төндiрүде.    қүрметтi тыңдарман қаүым, бүгiн қаңтардың 13 – күнi дүйсенбi, бүгiнгi прөгрәммәмiздә әлдiмен тайхтағы қаңтардың 13 - күнi түылған келелi үақйғалар тiзбегiмен танысасыздар.
 


тарйхтағы бүгiнгi күн
 
1904-жылы 13-қаңтар жәпөнЯ-ресей соғысы түылды


    1904-жылы қаңтардың 13-күнi жапонЯ ресейге ең соңғы реткi нота тапсырып, ресейге жүңгөдәғi барлық манжү терйтөрЯсiн қорғап, сөлтүстiк көреЯнiң ресейдiң мүддесiнен тысқары екендiгiн мойындаүын айтты. Мұбада созбұйдаға салатын болса, ресей, жапонЯ екi жағынада тйымсыз екендiгiн ескерттi. Сөнiмен қатар жапонЯ жүңгөнiң шығыс сөлтүстiгiне әскер күшiн молайтып, жәпөнЯ-ресей соғсын қозғады.


  
    1962-жылы 13-қаңтар шығыс ән-бй үйiрмесi құрылды


    1962-жылы қаңтардың 13-күнi елiмiздiң шығыс ән-бй үйiрмесi бейжйiңде құрылды. Жүңгөнiң дастұрлы ұлттық ән-бй көркемөнерi мен жүңгөнiң осызаман халықтық мүзiкәләрiн жүңгөлiқтәрғә таныстырды. Сөнiмен қатар шетелдiң алғабасар ән-бй көркемөнерiн жүңгөлiқтәрғә таныстырү шығыс ән-бй үйiрмесiнiң маңызды мiндеттерiнiң бiрi есептелiндi.


  
    1975-жылы 13-қаңтар жоүынлай халықтық шарүашылықты дамытүдың екi басқыштық тұспалын қайталай дәрiптедi


    1975-жылы қаңтардың 13-күнi мемлекеттiк 4-кезектi халық құрылтайының бiрiншi жалпы мәжiлiсiнде жоүынлай зүңлй"мемлекет қiзметiнен баЯндама" жасағанда халықтық шарүашылықты дамытүдың екi басқыштық тұспалын қайталай дәрiптедi. Бiрiншi басқыш:1980-жылдан бұрын дербес, бiршәмә кемелдi өнеркәсiп тұзылысы мен халықтық шарүашылық тұзылысын құрү. Екiншi басқыш:осы ғасыр iшiнде аүыл шарүашылық, өнеркәсiп, мемлекет қорғанысы және ғiлм-технйкәдә осызаманданүды жалпы беттiк жүзеге асырып, елiмiздiң халықтық шарүашылығын халқараның алдынғы легiне жеткiзү.

 
1978-жылы 13-қаңтар чаңжЯң дарЯсының қәйнәркөзi мен жалпы ұзындығы қайталай тұрақтандырлды


    1978-жылы қаңтардың 13-күнi чаңжЯң ағарын жоспарлаү кеңсесi қайталай тексерү арқылы чаңжЯң дарЯсының қәйнәркөзi баЯнқара таүының өңтүстiк баүрайы емес қайта тәңгүрә таүының негiзгi сiлемi грәдән шығыс қарлы таүының батыс өңтүстiгiндегi тото өзенi екендiгi тұрақтандырылып, чаңжЯң дарЯсының жалпы ұзындығы 5800 кйлөметiрден6300 ге өзгертiлдi.


 
 1982-жылы 13-қаңтар жүңгө көммөнйстйiк партЯсы орталық көмйтетi мен мемлекеттiк кеңес құрылымдық рефөрмә жасады


    1982-жылы қаңтардың 13-күнi партЯ орталығы мен мемлекеттiк кеңестiң құрылымдық рефөрмә жасаү қiзметi ресмй басталды. Мемлекеттiк кеңеске қарасты мйнйстрлiк көмйттеттермен төте қарасты құрылымдар бұрынғы 100 ден 60 қа қысқарып, жалпы қiзметкерлердiң 3/1ы ықшамдалды. Мемлекеттiк кеңестiң басшылар құрылымына да рефөрмә жасалып, орынбасар зұңлй 13тен 2ге қысқартылды.

  
    1988-жылы 13-қаңтар жЯң жйңгө тәйбейдә қайтыс болды


    ЖЯң жйңгө-жЯңжйешiнiң ұлы, қосымша аты жЯн фың, орысша аты нйкөләй. Шйнхай төңкерiсi түылған 1911-жылы жыжЯң өлкесiнiң фыңхүа деген жерiнде дүнйегекелген. ЖЯң қайтыс болғаннан кейiн, 1978-жылы мамырдың 20-күнi таюанның алтыншы кезектi презйдентi болып тағайындалған. 1988-жылы қаңтардың 13-күнi тәйбейдә наүқастан қайтыс болады. Жүңгө көммөнйстйiк партЯсы орталық көмйтетi, қатысты қәйрәткерлер және жЯң жйңгөнiң ұлы құрлықтағы түыс-түғандары тәйбейғә қаралы телегрәммә жолдады.


  
1989-жылы 13-қаңтар "мемлекеттiк түйiндi қорғалатын жабайы хаюанатта тiзiмдiгi" жарЯланды


 1989-жылы қаңтардың 13-күнi мемлекеттiк кеңестiң бекiтүiмен"мемлекеттiк түйiндi қорғалатын жабайы хаюанатта тiзiмдiгi" жарЯланды. Бұл реткi жарЯланған тiзiмдiкте мемлекеттiк тұйынды қорғалатын хаюанаттарды қорғаүды бұрынғыдан да кемелдендiрдi. Егер осы тiзiмдiктегi хаюанаттарды аүлаүшылар немесе саүдалаүшылар байқалса, заң бойынша жазаға тартылады.


 
1993-жылы 13-қаңтар "Ядролық қарүларға тйым салү шартына" қол қойылды


    24 жылдық келссөз арқылы"Ядролық қарүларды дамытү, ондырү, сақтаү және пайдаланүға тйым салү әрi Ядролық қарүларды құртү келiсiмне" қол қою жйналысы 1993-жылы қаңтардың 13-күнi түстен кейiн парйж б м ұ оқү-ағартү, ғiлiм-технйкә, мәденйет ұйымының бас ыштабында ашылды. 120неше мемлекеттiң сыртқы iстер мйнйстрлерi мен үкiмет үәкiлдерi келсiмге қол қойды. Жүңгөнiң бұрынғы сыртқы iстер мйнйстры чЯн чйчын жүңгө атынан келiсiмге қол қойды.
 


2001-жылы 13-қаңтар сарватодағы жер сiлкiнiсте 355 адам өлдi


    2001-жылы қаңтардың 13-күнi орта әмерйкә құрлығында 7. 6 бал жер сiлкiндi. Сарвато мемлекеттiк сақшы мекемесiнiң мәлмдемешiсi белiттiң айтүына қарағанда осы реткi жер сiлкiнсте 355 адам өлген. Мұнан сырт 1077 адам жараланып, 7934 үй құлап, 17000 айналасындағы құрылыс зЯнға ұшыраған.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">