00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Ши жинпиң орталық партия мектебінде маңызды ٴсоз сөйледі

Келуқайнарі :Қытай қазақ радио торабы | Жауапты редактор: | Жаңаланған уақыт:2019-09-12

    оз хабарымыз: орталық партия мектебінің (мемлекеттік әкімшілік иныйститутының) 2019-жылғы күз маусымындағы орта жас және жас кәдрләрді тәрбиелеу курсі 9-айдың 3-күні түстен бұрын орталық партия мектебінде басталды. ҚКП орталық көмитетінің бас шужиы, мемлекет ٴторағасы, орталық әскери істер көмитетінің ٴторағасы Ши Жинпиң оқу бастау салтында маңызды ٴсоз сөйлеп былай деп баса дәріптеді: қалың кәдрләр, өте-мөте, жас кәдрләр идеялық жақтан шыңдалып, саяси жақтан сомдалып, амаляттық жақтан шынығуды күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, күрес қабылетін күшейтіп, ««қос 100 жылдық» күрес нысанасын, жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Қытай арманын жүзеге асыру жолында қайсарлықпен күрес жүргізу керек. ҚКП орталық көмитеті саяси биюросының тұрақты мүшесі, орталық шужичудың шужиы уаң хуниң оқу бастау салтына қатынасты.


    ши жинпиң былай деп анық айтты: мәрксизмнің жарыққа шығуы мен дамуының, сөтсиәлистік мемлекеттің дүниеге келуі мен дамуының барысы күрескерлік жапа-машақаттарға толы. Қытай көммунистік партиясын құру, Қытай Халық Ресрубликасын құру, рефөрмә жасап, есік ашу, жаңа дәуірдегі Қытайша сотсиялизм істерін ілгерілету күрес барысында дүниеге келді, күрес барысында дамыды, күрес барысында зорайды.
ши жинпиң былай деп анық айтты: бүгінгі дүние ٴжұзы 100 жылда болмаған зор озгеріс туылуда, партиямыз басшылық еткен ұлы күрес, ұлы инженериә, ұлы ٴыс, ұлы арман дабыралы жүргізілуде. Рефөрмә, даму, орнықтылық міндеті жапалы да ауыр, ٴбыз таптырмас тарихи орайға, сондай-ақ ٴбырсыпыра ауыр қауіп-қатерлер мен сын-сынақтарға ٴдоп келіп отырмыз. Партиямыз белгілеген нысана-міндеттерді жеңіспен орындау ٴұшын күрескерлік рухты сәулелендіру, күрес жүргізу қабылетін күшейту керек. Күрескерлік рух жетерсіз болса, күрес қабылеті күшті болмаса, партиямыз белгілеген нысана-міндеттерді жеңіспен жүзеге асыруға болмайды.
ши жинпиң мыналарды баса дәріптеді: жұңхуа ұлтының ұлы көркеиюі әсте құр айғай-сүренмен ғана жүзеге аспайды, ұлы арманды жүзеге асыру ٴұшын, ٴсоз жоқ, ұлы күрестер жүргізу керек. Алға басу жолымызда ٴбыз ٴдоп келіп отырған қауіп-қатерлер барған сайын күрделесіп барады, ٴтыпты, ойлап көрмеген асау толқындарға тап боламыз. ٴбыз ٴдоп келіп отырған ٴтұрлы күрестер қысқа мерзімдік күрес емес, қайта ұзақ уақыттық күрес, кемінде, екінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың тұтас барысына ұласады. ٴсоз жоқ, ««ٴторт танымды» күшейтіп, ««ٴторт сенімді» бекемдеп, ««екіні қорғауды» орындау, күрес жігерін бекемдеу, қатаң жағдай мен күрес міндеті алдында, рухты бекемдеп, батылдықпен шабуылға ٴотып, батылдықпен жеңіске жету керек.


    ши жинпиң мыналарды баса дәріптеді: көммунистердің күрес жасауында бағыт, майдан, принсип болады, мұндағы жалпы беталыс-Қытай көммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің сөтсиәлистік түзіміне табанды болу.


    ши жинпиң мыналарды анық айтты: Қытай көммунистік партиясының басшылығына және еліміздің сөтсиәлистік түзіміне залал жеткізетін ٴтұрлы қауіп-қатерлемен және сын-сайыстармен ; еліміздің иелік ұқығына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне зиян жеткізетін ٴтұрлы қауіп-қатерлермен және сын-сайыстармен ; еліміздің өзекті мүддесі мен келелі принсиптеріне залал жеткізетін ٴтұрлы қауіп-қатерлер мен және сын-сайыстармен ; еліміз халқының ٴтұбырлы мүддесіне зиян жеткізетін ٴтұрлы қауіп-қатерлермен және сын-сайыстармен ; еліміздің ««қос 100 жылдық» күрес нысанасын жүзеге асырып, жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырауына төнетін ٴтұрлы қауіп-қатерлермен және сын-сайыстармен, ٴбыз, ٴсоз жоқ, батыл күрес жүргізуіміз ары сөзсіз жеңіске жетуіміз керек. ٴбыздың ой-санамыз ерекше сергек, майданымыз ерекше берік болуы, дұрыс күрес беталысын мықты игеруіміз, ٴтұрлы келелі күрес сынақтарының алдында ««көз жанарымызды бұлттарға көлегейлетпей, бұлттардан биікте тұрып алысқа көз салатын» болуымыз керек.
ши жинпиң мыналарды анық айтты: ٴбыз көммунистердің күресі ежелден қайшылық, мәселе, қауіп-қатер, сын-сайыстарға толы болып келеді. Кезекте және бұдан былайғы ٴбыр мезгілде, еліміздің дамуы ٴтұрлы қауіп-қатер, сын-сайыстар үздіксіз жинақталатын, ٴтыпты шоғырлы түрде бейнеленетін дәуірге қадам тастайды, ٴдоп келетін келелі күрестер аз болмайды. Бұл күрестер мен сын-сайыстар еконөмика, саяси, мәдениет, қоғам, еколөгиәлық өркениет құрылысы және мемлекет қорғанысы, армия құрылысы, шяңгәң-аумын-Тайуан қызметі, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы қатарлы жақтардың барлығында кездеседі, оның үстіне барған сайын күрделеседі.


    ши жинпиң мыналарды анық айтты: басшы кәдрләрдә шөптің қозғалып жапырақтың сыбдырлағанынан еліктің жұрысын, жел есіп екпін жеткенінен жолбарыстың сыбысын, жапырақтың сарғайынан күз келерін сезетін болмашы істерден болатын істерді алдын ала байқайтын сергірлік қабылет болу, көмескі қатерлерге ғылми тұспал жасай алатын, қауіп-хатердің қай жерде екенін, бейнесінің қандай болатынын, даму ауқымының қандай болатынын сезе білетін болу, күресуге тыйістілерімен күрес жүргізетін болу керек. Ши Жинпиң мыналарды баса дәріптеді: күрес жасаудың өзі бір түрлі өнер, күрес жүргізуге шебер болу керек. ٴтұрлы келелі күрестерде ٴбыз тауқымет танымын күшейту мен стрәтегиәлық ұстамдылықты сақтаудың бірлігіне, стрәтегиәлық тұжырым мен тәктикалық тұжырымның бірлігіне, күрес барысы мен күрестің нақты өнімділігінің бірлігіне табанды болуымыз керек. Басшы кәдрләр ٴоз жәуәпкершіліктерін, ٴоз борыштарын адалдықпен ада етуі, аттанысқа келтірген де дереу дайын болуы, дереу шайқасқа кірісетін, шайқаста ٴсозсыз жеңіп шығатын болуы керек.
ши жинпиң мыналарды баса дәріптеді: тәктика мен әдіске ٴман беру, күрес шеберлігіне ٴман беру керек. Басты қайшылықты, қайшылықтың басты жағын мықты ұстау ; орынды, ٴтиымды, тежемді болуға табанды болу ; күрес ٴтасылын үйлесімді таңдап, күрес деңгейін дәл игеріп ; принсиптік мәселеде тыйттей де жол бермеу ; тәктика мәселесінде жанды, икемді болу керек. Жағдайдың қажетыне сай, уақытты, өлшемді, ٴонымды игере білу. Күрес тәктикасін дер кезінде реттеу керек. Ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, барлық белсенді фәктөрләрді жұмылдырып, күрес барысында ынтымақтылыққа қол жеткізу, күрес барысында селбестік орнату, күрес барысында ортақ игіліктенетін болу керек.


    ши жинпиң мыналарды баса дәріптеді: күрескерлік рух, күрес қабылеті туада бірге қалыптаспайды. Басшы кәдрләр қатаң идеялық сомдалудан, саяси шынығудан, амаляттық шыңдалудан ٴоту ; күрделі де ауыр күрес барысында боран-шашынды бастан кешіру ; дүниені көріп, рухты серпілтіп, шындап шынығу, шындап шыңдалу керек. Партияның жаңалық жарату назариясын жете үйрену, жете игеру ; мәркстік майдан, көзқарас, ٴадысты игеру ; батылдықпен күрес жүргізетін, шеберлікпен күрес жүргізетін идеялық негізді бекемдеу керек ; назариялық жақта сергек болғанда ғана, саяси жақта табанды болуға болады ; күрес жүргізгенде ғана негіз, күш-қуат пайда болады. Келелі күрес барысында шыңдалуға табанды болу керек, қиыншылық ауыр, қайшылық көп болған сайын, жағдай ауыр, жағдай күрделі болған сайын, жігерді шыңдап, дарынын арттыра ٴтұсу керек. Басшы кәдрләр ٴтұрлы күрестерге ырықтылықпен ат салысу ; үлкен дұрыс пен үлкен бұрыс алдында батыл позитсия ٴбылдыру ; қайшылықтар мен қақтығыстар алдында қиыншылықтан тайсалмай алға ұмтылу ; дағдарыс, қиыншылық алдында кеуде керіп алға шығып, бұрыс стил, теріс пиғылдармен батыл күрес жүргізуі керек.


    ши жинпиң мыналарды анық айтты: қоғам қайшылық қозғалысы барысында алға басады, қайшылық болса күрес те болады. Басшы кәдрләр мейлі қайсы орында болсын, қандай міндет өтесін, жәуәпкершілікті батылдықпен арқалау, қиындықтарды жеңіп ٴары қолбасшы, ٴары жауынгер бола былу, қайсар күрес рухын, қайсар күрес жігерін, ерен күрес өнерін жетілдіру және сақтау керек.


    ши жинпиң былай деді: ٴбыз қызмет барысында ٴдоп келіп отырған күрес көп жақты болады, рефөрмә, даму, орнықтылық, ішкі істер, дипломатия, мемлекет қорғанысы, партияны, мемлекетті, армияны басқаруда күрескерлік рухты сәулелендіруге, күрес қабылетін жоғарылатуға тура келеді. Партияны жалпы беттік қатаң басқару ; мәрксизмнің идеөлөгиә саласындағы жетекшілік орнына табанды болу ; рефөрмәні жалпы беттік ішкерілету ; қамдау жағындағы құрылымдық рефөрмәні ілгерілету ; жоғары сапалы дамуды жебеу ; финанс саласындағы көмескі қатерлерді жоию ; халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту ; кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу ; еколөгиәлық ортаны оңау ; ауыр жаратылыстық апаттарға төтеп беру ; мемлекетті жалпы беттік заңмен басқару ; топтық оқиғаларды ٴбыр жақты ету ; сұрқия күштерге соққы беру, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғау қатарлы түрлі қызметтердің ٴбары де батыл күрес жүргізуді, шеберлікпен күрес жүргізуді қажет етеді. Басшы кәдрләр күреске батыл, күреске шебер жауынгер болуы керек.


    чын ши күрстің ашылу салтын басқарды ٴары ٴсоз сөйледі. Ол былай деді: Ши Жинпиңның жаңа ٴдауыр Қытайша сотсиялизм идейәсін үйренуді, дәйектендіруді ٴтұбырлы міндет, барлық қызметтің негізгі желісі етіп, саналы, ырықты түрде үйрену, дер кезінде ілесе үйрену, ٴыс жүзіндікпен ұштастырып үйрену, мығым сеніммен үйрену, ««ٴторт танымды» күшейтіп, ««ٴторт сенімді» бекемдеп, ««екіні қорғауды» орындау керек. Адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын саяси қасиетті сомдап, күрескерлік рухты сәулелендіріп, күрес қабылетін жоғарылатып, әуелгі мақсат пен борышты ٴоз қызмет орнында, ٴсоз-әрекетте тыйанақтандырып, ««қос 100 жылдық» күрес нысанасын, жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Қытай арманын жүзеге асыруға ٴтиысты үлес қосу керек.


    диң шуешяң, хуаң күнмиң күрстің ашылу салтына қатынасты.


    орталық партия мектебінің (мемлекеттік әкімшілік иныйститотының) 2019-жылғы күзгі оқу маусымындағы орта жас және жас кәдрләрді тәрбиелеу курсіндағы курсәнттәр оқу бастау салтына қатынасты, орталықтағы қатысты тараулардың жауапты жолдастары оқу бастау салтына сырттай қатынасты.

 
Бұгынгы жаңалықтар
temırjol 12306 qol telefonı arqalı belet satıp alw kasıbı jeltoqsannıñ 8-kunınen bastap atqarıladı
memlekettık keñestıñ taywan ısterı keñsesı aqparat jaryalaw ٴmajılısın aştı
Qıtay kedeylikten äriltwdän qamäl älwdä şeşwşi täbisqa qol jetkizdi
awelgi maqsattı umıtpay, borıştı arqalap, parıqtardı tawıp, tyanaqtandırwdı mıqtı ïgereyık-jer-jerler ekı
wäñ yañ jyañşïdä ٴdin qazmeti jöninde tekserw-zerttew jürgizdi
lï janşw memlekettık 13-kezektı xalıq qurıltayı turaqtı komïtetınıñ 39-retkı komïtet bastıqtarı ٴmajıl
lï kïçyañ Qıtay-a q ş kasıporınşılar suxpatına qatınasqan a q ş wakılderımen kezdestı ٴarı añgime ٴm
Qıtay men a q ş kasıporınşılarınıñ suxbatı beyjïñde otkızıldı
ortalıq ٴtartıp tekserw komïtetı, memlekettık baqalaw komïtetı televïzor-telefon ٴmajılısın aştı, jaw lı
8-kezektı dunïe juzılık Qıtay tanw talqası şañxayda aşıldı
Радио филм
adebïet jane oner (bal balalıq) 2012-10-12
zerde 2013-12-13
arşınday alğa tartqan ıle qazaq avtonomyalı oblısı 32-bolım
xabarlar 2013-12-13
adebïet jane oner (xalıq änı qazınam) 2013-12-12
adebïet jane oner (älqïsa) 2013-12-12
dünïe dïdäri 2013-12-12
xabarlar 2013-12-12
arşınday alğa tartqan ıle qazaq avtonomyalı oblısı 31-bolım
xabarlar 2013-12-12
Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号