00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Менiң әкем және гәзет-жүрнәл

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Әйнәгүл | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

 

        (марқұм әкем мұқан жанабыл ұлының қазасына арнаймын)


        Мұратқан мұқан ұлы


    Ең әлдiмен бұл мақаланы бастаүдан бұрын, әкемдi таныстыра кетейiн. Менiң әкем мәнсәп ұстаған басшы да, қазына меңгеркен бай да емес, әдеттегi бiр халық оқытүшысы, қарапайым ерiктi тiлшi едi. Өткен жылы қазанның соңғы күнi едi. Әкем өзiнiң соңғы күндерден берi быраз жайсызданып жүргенiн айтты. Ертесi өзiмнiң қiзметiм қарбалас болғандықтан, шйпаханада iстейтiн жұбайыма әкемдi шйпаханаға жатқызып, жалпы беттiк тексертiп шығүды тапсырдым да жұмысыма кеттiм. Түсте жұмыстан оралсам отбасымызда әпеке-бәүiрләрiм жйнала қалыпты, барлығының қабағы сәл, бiр сұмдықтың болғанын қүiшiм сезе қойды да, жұбайыма әкемнiң тексерү нәтйжесi шықты ма дедiм. Жұбайымнан бұрын әпекем сөз алып,-алғашқы тексерү нәтйжесiне қарағанда әкемiзге үлкен аүырү жабысқан сяқты дедi.-қай жерден жабыспты дедiм сөздiң артын төспәй(өңеш,әшқәзәннән жабысса үмiт ұшқыны бар деп ойлағам),-ұйқы безден баүырға өтiптi дедi. Кеңсiрiгiм ашып тамағыма бiрнәрсе кептелгендей болды. Кеше ғана арамызда асқар таүдай болып жүрген әкемiзге мұндай аүырү жабысады деп ойламақ тұрғой, түсiмiзгеде кiрiп шықпаған едi ғой. Айтарға болмаса расында теңселiп қалдым. Көздiң жасын сғымдап алып әпекемiз сөз алды. Әкемiздiң алғашқы тексерү нәтйжйесi шыққан екен, келiн шошып бiзге дереү үйге келiп кетүдi айтқаннан кейiн, бәрiмiзде тiзгiн үшiмен жеткенiмiз осы. Әкемiзге iшек дүбiркүлез наүқасына шалдығыпсыз деп өтiрiк айтып, аспа салдырып қойыпты дедi. B тйыпты үлтыра қызыл сәүлелi аспап арқылы анықталған алғашқы тексерү нәйжйесi, қанның нәтйжйесi мен CT дың нәтйжесi түстен кейiн шығады дедi. Түстен кейiнгi нәтйжелерi де ұқсас болып шыққаннан кейiн, түiс-түғәндәрмен ақылдастықта ертесi үрiмждегi шйпағаналарға анықтатып сол жердегi шйпәгер мамандардан қалай емдетү жөнiнде кеңес алү үшiн үрiмжiге жеттiк. Өспе аүырүлар шйпәхәнәсi,1-медецйнә шйпаханасы сынды қатысты шйпағааларға қайталай тексертiп, түрлi тексерү аспабынан өткiзсекте бiрiнiң аүзына бiрi түкiрiп қойғандай бәрiнiң айтқаны сол бiр дегiнөз болды, мамандардың берген кеңеснiң көбi рәк клеткәсiнiң ұйқы безге жайылү көлемi кең, баүырға өткен, өткiр хәректiрлi, ұзаса бiрер айлық ғана ғұмыры қалыпты, ең жақсысы наүқасты дә,өздерiңдi де қйнамай алып қайтып кетiңдер дедi. Үлкен жерге көрсецек шйпа болып қалама деген ұмытымыз селге кетiп, көкiрегiмiз қарыс айырылып қала бердi.


    Сөнiмен әкемiз аүдандық шйпахана төсегiнде айдан астам жатты, осы барыста әкемiздiң аүырү жағдайын естiп, көңiлiн сұрай келген, түыс-түған, ел-жүрт расында көп болды. Әкемiз танйтын аүдандағы, көршi аймақ облыстағы, ел жұрттың сабылысп келүi,бiздiң қайғы меңдетiп қайысқан қабырғамызды қатайтып ақылын айтып, сабырлы болүды, алладан амандық тiлеп айтып аттанып жатқан аүылдағы ақ жарқын азаматтарға рәхметтен басқа неәйтәмiз, шйпәгерлер басын шайқағаннан кейiн, пәлен наүқас пәленбәй шйпашақтан бұйтып жазылыптын, түгенбәй ұйтып жазылыпты деген қәүесеттер бойынша бiзде қазақттың қара емiн iздеп өз әлiмiзше қай жерде емкөс болса соны алдырып дүалацақта, тұп-түра екi ай болғанда, әкемiз бiздi тастап панй дүнйеден, бақй дүнйеге аттанып кете бердi. я екiнiң бiрiнiң басына келiп жатқан өлiм ғой мұны неменеге қоңырсытып жазып отыр екен деп ойлайтын шғәр,бiрәқ үкендер айтып жататын "басынан iс өтпеген балалар ғой" деп, сонда мен ойлайтынмын, өздерiнiң басынан қанша iс өтiп кеттi екен осылардың деп, ойлап көрсем үлкендердiң сол созының астарында үлкен ақыля жатқан сяқты. Расында басымыздан iс өткенде тұсынып жеткендей болдық. Бұрын бiреү аүырып шйпаханаха жатыпты, якй қайтыс болыпты десе йе марқұмның сызығы тошқан болдығой деп, үақыт болса барып, үақыт жоқ болса күнделiк күйбiңнен аса алмай бетiмiздi сйпап жүрiп кеткен iстерде көп екен.Ел-жүртiңнiң,түiс-түғәнiңнiң қадырын басыңа ыс түскенде бiледi екенсiң, әкемiз шйпағанда жатқанда, якй жаназа намазы, жетi нәзiрiнде болсын еңкейген кәрiден еңбектеген балаға дейiн қаңтардың қақаған сүығына қарамай алыстан ұсып жығыла ат әрiтiпбiздiң қайғымызға ортақтасып,жасымызды сүртiскен, көңiл айтып, езiлген ет баүырымызды жiбiткен сол быр жандарға расында жүрегiмiз езiлiп рәхмет айтамыз, қiзмет қарбаластығынан намазға үлгiрiп келе алмаған шйынжяң гәзетiндегi есiмбек панар ұлы, адыл семейқән ұлы сынды басшы ағалардың шйынжяң гәзетi қазақ редәксясi атынан көңiл айтү телегрәммәсiн жiберiп, қайғымызға ортақтасқан әдәмгершiлiк азаматығына қалай рәхмет айтпай тұра алмаспыз. Ең бiр айта кетер iс, әкемiз ақшам сөне ол дүнйеге аттанды. Артқы жұмысын жөнге салү үшiн өзiнiң өсйетi бойынша кiндiк қаны тамып, есейiп ер жеткен түған жерiнен топырақ бұйырса деген едi. Аүдан қалашығынан 100 кйлөметрге таяү таү iшiндегi бйылғы қалың қарда тоң боп жатқан зйыраттықтан жарым күн iшiнде қабыр қазүда қйынның қйыны едi. Ал бiз тұс аүа сүйектi алып қабыр басына келсек, дiзеден келетiн қарды сырып тастап бiр метрден астам тоңды аршып, қабырды қазып даярлап болып қалыпты. Қаңтардың қақаған сүығында бiр күрек топырақ алүдың өзi қйын осындай қйыншылық кезде жеке жұмыстарын қайырып қойып, таң ағармай осы жерге жетiп, қызыл қөлдәрiмен бет аүзын қара топырақ басқан самайынан сорғалаған терiн сырып қойып, кезектесiп жанталаса қабырдың топырағын күреп жатқан азаматтадың азаматығын көрiп жүрегiң езiледi. Қазақттың топырақты өлiм торқалы тойда бiр көрiнiп қалатын елiңнiң қадырын ескермесек расында болмайды екен, тең қайғырып жылағаннан басқа тұяқ қймылдатпай отырғызып қойып, неше мың адамды жөл-жөлiмен,жөн-жөнiмен жолға салып жатқан басқарүшылардың шеберлiгi ешкiменен ақы дәметпей өз ерiктерiмен жан-таласа шын нйетiмен жұмыс атқарып жүрген азаматтардың азаматығын қайдан ұмытайық ",қара ормандай қалықың барда қайғың жоқ" деп бұрынғылар бекер айтпған екен-әү.


    Әкемiз қазан айының соңында шйпаханаға жатқан едi ол кезде көңiлi тетiк бөләтiн,бiрде маған гәзет-жүрнәлғә жазылү мерзiмi өтiп кетпесiн дедi, ол кезде өзi наүқасында бiлмейтiн кезi едi, мен ол кiсiнiң талабы бойынша өзiмше жақсылыққа жөрiп,өзiнiң жылда жазылып жүретiн, "шұғыла жүрналы", "мұра жүрналы","шйынжяң гәзетi", "ғiлiм-технйкә гәзетi", "пайдаланү хабарлары" сынды бiрқәншә гәзет жүрналға тiзiмделiп қойдым. Бiрәқ әкемiзге сол гәзет жүрналдың бiр парағын көрсетүге үлгiртпей өткен жылдың ең соңғы бiр күнi, мейiрiмсiз ажал алып кеттi, әкемiздiң соңғы жұмыстарын ыңғайлап 40 назырын бергеннен кейiн хат сандығының кiлiтiн алып, көптен берi ашылмаған хат сандығын әштiм,бiр айдан бергi гәзет-жүрнәлдәр сiресiп қәлiптi,бiр құшақ қылып көтерiп үйге келдiм. Гәзет-жүрнәлдәрдi парақтап отырмын, көз жасыма ерiк бере алар емеспiн, қайыран әке, осы гәзет-жүрнәлдәрдi оқүға сұм ажал қоймай алып кеттi ғой деймiн. Әржөлi осы гәзет-жүрнәлдәрдi алғалы келiп хат сандығын ашқан сайын, марқұм әкем көз алдымнан бiр елестеп өтедi. Әкемiз сонаү сексен нешiншi жылдары "шйынжяң гәзетiне" ерiктi тiлшi болғаннан берi осы гәзет жүрнал айырылмас досы болыпты, сол кездерi жазған "ойбай тас, оңай тасқа айналды" деген әдебй өшерiгi сол кезде оқырман аңысын қозғап, ғанй саржан ағаның мақаласына дұздық болған тамаша өшерiктерiнiң бiрi едi. "ағаш-ағаштан мәүе алады, адам-адамнан тәлiм алады" дегендей, өнегелi әкенiң жолын қүған балалары бұл күндерi елiне танымалы әжептәүiр тiлшi атанып жұр, әкемiз балалары хат танғаннан бастап бiздiң сана сәүямiзге қарай бiзге арнап аржылы гәзет-жүрнәлғә молдап жазылүшы едi, қазан айындағы бiр айлық еңбек ақысын түгелдей, гәзет-жөрнәлғә жазылүға арнайтын, ал әкемiз қалаға кеткенде бiзге ала келетiн базарлғының көбi быз қызығып оқйтын кiтәпшәләр едi, өнегелi әкенiң тәрбйесi мен бiзге тартүға сйлаған сол бiр кiтәпшәләрдiң бiзге берген жемiсi текке кетпеген сяқтi,бiзде бастаүыштан бастап ал деп тұсаүымызды кескен"iле өрендерi гәзетiнде" бала автор атана бастадық, әкемiз баларының гәзет-жөрнәлғә шыққан хабар мақаласын көрген сайын, сол гәзет жүрналды сақтап жйнап қойып, артықшылық кемшiлгiн көрсетiп берiп отыратын едi-әү, таү алыстаған сайын бйiк көрiнетiнi сяқты, әкемiз күн өткен сайын бiздiң санамызда бйiктеп бара жатқандай сезiледi, гәзет-жүрнәлғә жазылү мерзiмi таяған сайын әкемiздi тағы быр сағына еске әләмiз,бiрәқ жазымыштан озымыш жоқ қөй,бiз асқар таүдай әкемiзден, ал гәзет-жүөрнәлдәр бiр сүйiктi оқырманнан айырылды. Әке жатқан жерiңiз жаннатта, топырағыңыз торқа болсын!шонжы аүдандық халық прөкүрәтүрә мекемесi

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">