ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

«ءداۋىر ۇلگىسى» چىن جۇن-ۋدىڭ ىزگى ىستەرىنەن بايانداما جاساۋ ٴماجىلىسى بەيجيڭدە وتكىزىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-01-14 09:27

 

ٴوز حابارىمىز. «ٴداۋىر ۇلگىسى» چىن جۇن-ۋدىڭ ىزگى ىستەرىنەن بايانداما جاساۋ ماجىلىسى 1-ايدىڭ 13-كۇنى تۇستەن كەيىن بەيجيڭدەگى حالىق سارايىندا وتكىزىلدى، ج ك پ ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، ورتالىق ۇگىت ٴبولىمىنىڭ باستىعى حۋاڭ كۇنميڭ چىن جۇنۋمەن جانە بايانداما جاساۋ ۇيىرمەسىنىڭ مۇشەلەرىمەن كەزدەستى. ول بىلاي دەپ باسا دارىپتەدى: چىن جۇن ـ ۋ جولداستىڭ ىزگى ىستەرىنەن ۇيرەنىپ، جانە ويداعىداي ۇگىتتەپ،ٴداۋىر ۇلگىلەرىنىڭ ونەگەلى كۇشىن تولىق ساۋلەلەندىرىپ، كادرلار مەن بۇقارانى جۇمىس ورنىندا تابان تىرەپ كۇرەس جاساۋعا، ەڭبەك ٴسىڭىرىپ، ۇلەس قوسۋعا ىنتالاندىرۋ كەرەك.

 


اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

«ءداۋىر ۇلگىسى» چىن جۇن-ۋدىڭ ىزگى ىستەرىنەن بايانداما جاساۋ ٴماجىلىسى بەيجيڭدە وتكىزىلدى

چىن جۇن ـ ۋ جولداستىڭ ىزگى ىستەرىنەن ۇيرەنىپ، جانە ويداعىداي ۇگىتتەپ،ٴداۋىر ۇلگىلەرىنىڭ ونەگەلى كۇشىن تولىق ساۋلەلەندىرىپ، كادرلار مەن بۇقارانى جۇمىس ورنىندا تابان تىرەپ كۇرەس جاساۋعا، ەڭبەك ٴسىڭىرىپ، ۇلەس قوسۋعا ىنتالاندىرۋ كەرەك.