ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

حالىق گازەتىندە «جاڭا داۋىردە جەتى قاراقشى جۇيەسى رۋحىن بارىنشا ساۋلەلەندىرەيىك» دەگەن تاقىرىپتا شولۋشى ماقالاسى جاريالاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-08-01 17:39

ءوز حابارىمىز. 8-ايدىڭ 1-كۇنگى حالىق گازەتىندە «جاڭا داۋىردە جەتى قاراقشى جۇيەسى رۋحىن بارىنشا ساۋلەلەندىرەيىك» دەگەن تاقىرىپتا شولۋشى ماقالاسى جاريالاندى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حالىق گازەتىندە «جاڭا داۋىردە جەتى قاراقشى جۇيەسى رۋحىن بارىنشا ساۋلەلەندىرەيىك» دەگەن تاقىرىپتا شولۋشى ماقالاسى جاريالاندى

8-ايدىڭ 1-كۇنگى حالىق گازەتىندە «جاڭا داۋىردە جەتى قاراقشى جۇيەسى رۋحىن بارىنشا ساۋلەلەندىرەيىك» دەگەن تاقىرىپتا شولۋشى ماقالاسى جاريالاندى.