ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

حاينان ەركىن ساۋدا پورتىنىڭ ەنگىزگەن قارجى مولشەرى مەن باۋراعان دارىندىلار سانى زور مولشەردە ارتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-01-12 09:54

 

ٴوز حابارىمىز. حاينان وسى ايدىڭ 11-كۇنى حاينان ەركىن ساۋدا پورتى قۇرىلعاننان بەرگى قولعا كەلگەن زور ىلگەرىلەۋشىلىكتەر مەن باستى ونىمدىلىكتى تۇڭعىش رەت شوعىرلى جاريالادى. حاينان ولكەلىك پارتيا كوميتەتى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى ۋاڭ لەي تانىستىرىپ، باجىنى كەشىرىم ەتۋ «جاڭا ساياساتىنىڭ» ونىمدىلىگى كورنەكتى بولعاندىعىن ايتتى.


    بىلتىر 7-ايدىڭ 1-كۇنى جاڭا ساياسات اتقارىلعاننان باستاپ بىلتىر جىل سوڭىنا دەيىن كۇندىك ساۋدا سوماسى ورتا ەسەپپەن 120 ميلليون يۋاننان اسىپ، ۇقساس مەزگىلدەگىدەن 2 ەسەنىڭ ۇستىندە ارتتى، تۇتاس جىلدىق ساۋدا سوماسىن 30 ميلليارد يۋانعا جەتكىزۋ نىساناسىنا ٴساتتى تۇردە قول جەتتى، %15 تىك ەكى تابىس باجى ساياساتى تەز تياناقتاندى، ٴتۇرلى دارىندىلار مەن بازار تۇلعالارىنىڭ شوعىرلانۋىنا تۇرتكىلىك ەتتى جانە باۋرادى، شيكزاتتار مەن قوسىمشا ماتەريالداردان، سونداي-اق قاتىناس قۇرالدارى مەن جۇردەك قايىقتاردان كەدەن باجىسىن الماۋ ساياساتى ىركەس-تىركەس جاريالانىپ اتقارىلدى.

اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حاينان ەركىن ساۋدا پورتىنىڭ ەنگىزگەن قارجى مولشەرى مەن باۋراعان دارىندىلار سانى زور مولشەردە ارتتى

حاينان وسى ايدىڭ 11-كۇنى حاينان ەركىن ساۋدا پورتى قۇرىلعاننان بەرگى قولعا كەلگەن زور ىلگەرىلەۋشىلىكتەر مەن باستى ونىمدىلىكتى تۇڭعىش رەت شوعىرلى جاريالادى.