ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ا ق ش-تىڭ تەكساس ىشتاتىندا ۇيتقىعان ۇسكىرىك داۋىل جەرلىكتەگىلەرگە «جىعىلعاننىڭ ۇستىنە جۇدىرىق» بولىپ ٴتيدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-02-22 17:46

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش-تىڭ كوپتەگەن ىشتاتىن شارپىعان ۇسكىرىك داۋىلدان وسى ەلدە كەمىندە 70 ادام قازا بولدى. اپات اۋىر بولعان تەكساس شتاتىندا ەلەكتر تورابى قالىپتى جۇمىس كۇيىنە كەلتىرىلگەنىمەن، جەرگىلىكتى تۇرعىندار سۋدان، ازىق ـ تۇلىكتەن تارىعۋدا. 

    ا ق ش مەديالارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش-تىڭ كوپتەگەن جەرى ۇسكىرىك داۋىلعا تاپ بولعان كەزدە، 10 نەشە ادام پارى توقتاعان ۇيلەرىندە قازا بولعان. تەكساس ىشتاتىنىڭ ازىق-تۇلىكپەن قامداۋى دا قالپىنا كەلە قويعان جوق، ٴىرى ەرەن بازارلارداعى كوپ ٴتۇرلى توۆارلاردىڭ قامباداعى قورى جەتكىلىكسىز. تەكساس ىشتاتىنىڭ تۇرعىندارى سۋدان تارىعىپ، ازىق-تۇلىك جەتىسپەي دىڭكەلەگەن كەزدە، كەيبىر وتباسىلار باعاسى اسپانداعان توك اقىسى تالونىن تاپسىرىپ الىپ قاتتى تىكسىنگەن. تەكساس ىشتاتىنداعى ٴبىر تۇرعىن 11 مىڭ امەريكا دوللارىندىق توك اقىسى تالونىن تاپسىرىپ الدى، بۇل شامامەن 71 مىڭ يۋان حالىق اقشاسىنا تۋرا كەلەدى، وسى اقى قالىپتى جاعدايداعى كەزدىڭ 200 دە 300 ەسەسىندەي. 

«ۆاشينگتون پوچتا گازەتى» -ندە مىناداي ماقالا جاريالاندى: تەكساس ىشتاتىنىڭ ەنەرگيا داعدارىسىنا تاپ بولۋى ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ اپاتقا پارمەندى توتەپ بەرە الماعاندىعىنىڭ ەڭ جاڭا ايعاعى. تەكساس ىشتاتى كوپتەگەن جىلدىڭ الدىندا ەلەكتر تورابىنىڭ دارەجەسىن جوعارىلاتىپ قاقاعان ايازعا توتەپ بەرۋ جايلى ۇسىنىستى قابىلداماعان، 2005-جىلعى كاترينا داۋىلىنا جانە قازىرگى كەزەڭدە ورشىگەن ىندەتكە توتەپ بەرۋ جاقتارىندادا ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ ازىرلىگى جەتەرسىز.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-تىڭ تەكساس ىشتاتىندا ۇيتقىعان ۇسكىرىك داۋىل جەرلىكتەگىلەرگە «جىعىلعاننىڭ ۇستىنە جۇدىرىق» بولىپ ٴتيدى

2005-جىلعى كاترينا داۋىلىنا جانە قازىرگى كەزەڭدە ورشىگەن ىندەتكە توتەپ بەرۋ جاقتارىندادا ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ ازىرلىگى جەتەرسىز