ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ەلىمىزدەگى تۇڭعىش گاز قامباسى ەسەپتەلەتىن ٴبىر تۇلعالانعان ولشەمدى گاز قامباسى-تيانجين داگاڭ مۇناي الابىنىڭ لۇيجۇيحى گاز قامباسىنىڭ سىناق رەتىندە گاز قامبالاۋى تابىستى بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-09-24 17:04
 
ٴوز حابارىمىز. 9-ايدىڭ 23-كۇنى ەل ىشىندەگى تۇڭعىش گاز قامباسى ەسەپتەلەتىن ٴبىر تۇلعالانعان ولشەمدى گاز قامباسى-تيانجين داگاڭ مۇناي الابىنىڭ لۇيجۇيحى گاز قامباسىندا گاز قامبالاۋ تابىستى بولىپ، كۇندىك گاز قامبالاۋ مولشەرى ٴبىر ميلليون 80 مىڭ تەكشە مەترگە جەتتى. قامبا رەسمي ىسكە قوسىلعاننان كەيىن، بيىل قىس پەن كەلەر جىلى كوكتەمدە بەيجيڭ، تيانجين، حىبي ٴوڭىرىنىڭ تابيعي گازبەن قامداۋ قىسىمى ٴونىمدى تۇردە باسەڭدەيدى.
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەلىمىزدەگى تۇڭعىش گاز قامباسى ەسەپتەلەتىن ٴبىر تۇلعالانعان ولشەمدى گاز قامباسى-تيانجين داگاڭ مۇناي الابىنىڭ لۇيجۇيحى گاز قامباسىنىڭ سىناق رەتىندە گاز قامبالاۋى تابىستى بولدى

بيىل قىس پەن كەلەر جىلى كوكتەمدە بەيجيڭ، تيانجين، حىبي ٴوڭىرىنىڭ تابيعي گازبەن قامداۋ قىسىمى ٴونىمدى تۇردە باسەڭدەيدى