ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

دۇنيە جۇزىلىك ٴبىلىم مەنشىك ۇقىعى ۇيىمى: جۇڭگو مەملەكەتتىك ٴبىلىم مەنشىك ۇقىعى مەكەمەسىنىڭ پاتەنت ٴوتىنىش قابىلداۋ مولشەرى دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا ٴبىرىنشى ورىنعان شىقتى دەپ جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-11-23 16:55
 
ٴوز حابارىمىز. دۇنيە جۇزىلىكٴبىلىم مەنشىك ۇقىعى ۇيىمى تاياۋدا جاريالاعان دۇنيە جۇزىلىك ٴبىلىم مەنشىك ۇقىعى جاڭا كورسەتكىش دوكلادىندا بىلاي دەپ ايىتىلدى: 2021-جىلى دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا جاڭالىق جاراتۋشىلار 3 ميلليون 400 مىڭ پاتەنت ٴوتىنىشىن تاپسىرىپ، ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %3.6 ارتتى. 150 مەملەكەت پەن رايونعا جۇرگىزىلگەن ساناقتا، جۇڭگو مەملەكەتتىكٴبىلىم مەنشىك ۇقىعى مەكەمەسى 2021-جىلى ٴبىر ميلليون 590 مىڭ پاتەنت ٴوتىنىشىن قابىلداپ، 1-ورىندى يەلەدى. بۇدان سىرت، تاۋار ماركاسىن ٴوتىنىش ەتۋ جانە ونەركاسىپ ونىمدەرىنىڭ سىرتقى كورىنىس جوباسىن ٴوتىنىش ەتۋ مولشەرى جاعىندا جۇڭگو دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا ٴبىرىنشى ورىندا تۇرادى. 
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

دۇنيە جۇزىلىك ٴبىلىم مەنشىك ۇقىعى ۇيىمى: جۇڭگو مەملەكەتتىك ٴبىلىم مەنشىك ۇقىعى مەكەمەسىنىڭ پاتەنت ٴوتىنىش قابىلداۋ مولشەرى دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا ٴبىرىنشى ورىنعان شىقتى دەپ جاريالادى

بۇدان سىرت، تاۋار ماركاسىن ٴوتىنىش ەتۋ جانە ونەركاسىپ ونىمدەرىنىڭ سىرتقى كورىنىس جوباسىن ٴوتىنىش ەتۋ مولشەرى جاعىندا جۇڭگو دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا ٴبىرىنشى ورىندا تۇرادى.