ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

رەسەيدەگى ءبىر تۇرعىندار عيماراتىنا ۋكراينا ارمياسى شابۋىلداپ 13 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-05-13 14:39
ءوز حابارىمىز. رەسەي مەملەكەت قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ 5-ايدىڭ 12-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، موسكۋا ۋاقتى سول كۇنى ساعات 11 دەن 40 مينوت وتكەندە، ۋكراينا ارمياسى بەلگرود قالاسىنداعى تۇرعىندار رايونىنا شابۋىل جاساعان، رەسەي ارمياسىنىڭ اۋە قورعانىس جۇيەسى 6 باسقارىلمالى بومبى جانە 6 راكاتا وعىن توسقان، بۇنىڭ ىشىندە اتىپ تۇسىرىلگەنءبىر باسقارىلمالى بومبىنىڭ جارىقشاقتارى بەلگرود قالاسىنداعى ءبىر تۇرعىندار بيناسىن قۇلاتقان.
 
سول كۇنى كەشتە ۋكراينا ارمياسى بەلگرود قالاسىنىڭ تۇرعىندار رايونىنا تاعى دا شابۋىل جاسادى، رەسەيدىڭ اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ جۇيەسى 14 رەكاتا بومبىسىن اتىپ ءتۇسىردى. رەسەي شۇعىل جاعداي مينيسترلىگىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، قيراعان تۇرعىندار بيناسىنان 13 ادامنىڭ سۇيەگى تابىلعان. ناق مايدانداعى قۇتقارۋ قىزمەتى بەلگرود قالاسىندا باسقارىلمالى بومبى قاتەرلى سيگنالى تاراتىلعاندىعى سەبەپتى ءۇزىلىپ قالعان، قازىر قۇتقارۋ قىزمەتى ءالى جالعاسۋدا، جارالانعاندار مەن ولگەندەر جالعاستى كوبەيۋى مۇمكىن. رەسەي جاق بىلاي دەدى: ۋكراينا ارمياسىنىڭ باسقارىلمالى بومبىسى حاركوۆ وبىلىسىنداعى كازاچ الوپان رايونىنان ۇشىرىلعان، ۋكراينانىڭ وت كۇشىن توسىپ الۋعا رەسەي جاق شارا قولدانباقشى.
 
 رەسەيدىڭ ەۆروپا حاۋىپسىزدىك ۇيىمىنداعى تۇراقتى ۋاكىلى سول كۇنى : ۋكرايناعا شابۋىلدا ناتو قامداعان قارۋ-جاراقتار ىستەتىلگەن دەدى.
 
 ۋكراينا حاركوۆ وبىلىسىنىڭ اسكەري اكىمشىلىك ءمانساپتىسى بىلاي دەدى، حاركوۆ رايونى، ۆوۆچانسكي رايونى رەسەيدىڭ اسكەري زەڭبىرەگى قاتارلى قارۋ-جاراقتاردىڭ كەڭ كولەمدى قيان-كەسكى شابۋىلىنا ۇشىرادى. قازىر 4 مىڭنان استام ادام حاركوۆ وبلىسىنىڭ وتىرىقتانۋ تۇيىنىنەن شەگىنىپ شىقتى. ۋكراينا اقپار تاراۋلارى: رەسەي ارمياسىنىڭ حاركوۆ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندەگى ارەكەتى بەلگىلەنگەن جوسپار بويىنشا باستالدى دەدى. ۋكراينا مەملەكەت قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اقپار باس مەكەمەسى رەسەي ارمياسىنىڭ جوسپارىن بارلىق قاتىستى تاراۋلارعا ۇقتىردى، رەسەي ارمياسى شابۋىلدا اۋىر زيان تارتتى، ۋكراينا جاق تەز ارادا سوعىس تۇتقىندارى جاڭا لاگەرىن قۇرۋدى ۇيعاردى. 
 
اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

رەسەيدەگى ءبىر تۇرعىندار عيماراتىنا ۋكراينا ارمياسى شابۋىلداپ 13 ادام قازا بولدى

رەسەيدەگى ءبىر تۇرعىندار عيماراتىنا ۋكراينا ارمياسى شابۋىلداپ 13 ادام قازا بولدى