ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

2024-جىلعى «ءۇشتى قولداۋ، ءبىردى سۇيەمەلدەۋ» جوسپارىندا جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن 34 مىڭ 400 وقۋشى قابىلدانادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-05-14 15:07
ءوز حابارىمىز. ادام كۇشى بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مينيسترلىگى 5-ايدىڭ 13-كۇنى 2024-جىلعى «ءۇشتى قولداۋ، ءبىردى سۇيەمەلدەۋ»  جوسپارىن جاريالاپ، بيىل ورتالىق قازىنادان جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن  34 مىڭ  400 وقۋشىعا نەگىزگى ساتىعا بارىپ وقۋ-اعارتۋعا، اۋىل شارۋاشىلىعىنا، ەمدەلۋگە  جانە اۋىل-قىستاقتى گۇلدەندىرۋگە كومەكتەسۋگە  قولداۋ كورسەتىلەتىندىگىن، قىزمەت وتەۋ مەرزىمىنىڭ 2 جىل بولاتىندىعىن ايقىن بەلگىلەدى.
 
ادام كۇشى بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مينيسترلىگى ادام كۇشى بايلىعى اينالىمىن باسقارۋ مەڭگەرمەسىنىڭ باستىعى جاڭ ۋىنمياۋ بىلاي دەدى: بيىل قابىلداۋ جوسپارى كەدەيلىكتەن قۇتىلعان رايوندارعا، شىعىس سولتۇستىك رايوندارعا، شەكارا رايوندارعا، ۇلتتىق رايوندارعا، توڭكەرىستىك بايىرعى رايوندارعا بەيىمدەلەدى. جەر-جەر اۋىل-قىستاقتى جاپپاي گۇلدەندىرۋدى ىلگەرىلەتۋدىڭ قاجەتىنە تىعىز جاناسىپ، نەگىزگى ساتى ىستەرىنىڭ دامۋىنا شۇعىل قاجەتتى قىزمەت ورىندارىن اشۋعا باسا ءمان بەرىپ، 8-ايدىڭ سوڭىنا دەيىن قابىلداۋ، تاڭداپ ءوسىرۋ قىزمەتىن ورىنداۋعا كەپىلدىك ەتىپ،9-ايدىڭ باسىندا جاڭادان قابىلدانعان قىزمەتكەرلەردىڭ قىزمەت وتەۋىنە كەپىلدىك ەتۋ كەرەك.
 
ۇقتىرۋدا مىنالار تالاپ ەتىلدى: جەر-جەر قاراجاتپەن قامتاماسىزداندىرۋ قىزمەتىن جاقسى ىستەپ، «ءۇشتى قولداۋ، ءبىردى سۇيەمەلدەۋ» قىزمەتكەرلەرىن تاربيەلەۋدى، باۋلۋدى بارىنشا كۇشەيتىپ، قابىلەتتى جوعارىلاتۋ ارناۋلى جوسپارىن اتقارىپ، نەگىزگى ساتىنىڭ دامۋىن ىلگەرىلەتۋ بارىسىندا شىنىعۋعا، جەتىلۋگە شابىتتاندىرۋى؛ قىزمەت وتەۋ مەرزىمى تولعان ادامداردىڭ كاسىپتەنۋىنە قىزمەت وتەۋ قىزمەتىن بار كۇشپەن جاقسى ىستەپ، نەگىزگى ساتىنىڭ الىپ قالۋ ارناسىن كەڭەيتۋى كەرەك.
 
 ۇعىسۋعا قاراعاندا، 2021-جىلى 4-كەزەكتى «ءۇشتى قولداۋ، ءبىردى سۇيەمەلدەۋ» جوسپارى اتقارىلعاننان بەرى بۇكىل ەل بويىنشا 121 مىڭ 700 وقۋشى نەگىزگى ساتىعا بارىپ قىزمەت وتەۋگە تاڭداپ جىبەرىلىپ، جاستاردى نەگىزگى ساتىعا بارىپ قىزمەت ىستەۋگە جەتەكتەۋ، شابىتتاندىرۋ، نەگىزگى ساتى دارىندىلار قوسىنى قۇرىلىسىن كۇشەيتۋ، اۋىل-قىستاقتىڭ جاپپاي گۇلدەنۋىنە دەم بەرۋ جاقتارىندا بەلسەندى رول اتقارعان. 
 
اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

2024-جىلعى «ءۇشتى قولداۋ، ءبىردى سۇيەمەلدەۋ» جوسپارىندا جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن 34 مىڭ 400 وقۋشى قابىلدانادى

2024-جىلعى «ءۇشتى قولداۋ، ءبىردى سۇيەمەلدەۋ» جوسپارىندا جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن 34 مىڭ 400 وقۋشى قابىلدانادى