ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىسى يزرايل ارمياسىنىڭ رافا قالاسىنداعى بوسقىندار لاگەرىنە اۋە شابۋىل جاساعانىن قاتاڭ ايىپتادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-05-29 16:59
ءوز حابارىمىز. ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىسى گۋتەرەس 5-ايدىڭ 28-كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ ، يزرايىل ارمياسىنىڭ 5-ايدىڭ 26-كۇنى گازانىڭ وڭتۇستىگىندەگى رافا قالاسىنداعى بوسقىندار لاگەرىنە اۋە شابۋىل جاساعاندىعىن قاتاڭ ايىپتادى. پالەستيننىڭ گازا وڭىرىندەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ تاراۋلارىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، اۋە شابۋىلىندا جانە ءورت اپاتىندا 45 ادام ءولىپ، 200 دەن استام ادام جارالانعان. بۇدان سىرت، گازا وڭىرىندەگى حالىقتىق قورعانىس تاراۋلارىنىڭ ايتۋىنشا، يزرايل ارمياسىنىڭ سوعىس ايروپلاندارى 5-ايدىڭ 28-كۇنى رافا قالاسىنداعى تاعى ءبىر بوسقىندار لاگەرىنە اۋەدەن شابۋىل جاساپ، 21 ادام قازا بولعان.
باس ستانسيانىڭ ءتىلشىسى 5-ايدىڭ 28-كۇنى مىنانى ۇعىستى: ەۆروپا القالار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ميچەل «ەكى مەملەكەت جوباسىن» قۇپتايتىندىعىن ءارى پالەستين مەملەكەتىن مويىنداۋدى قۇپتايتىندىعىن ءبىلدىردى. ميچەل بىلاي دەدى: پالەستين مەملەكەتىن قولداۋدىڭ ءوزى ەۆروپا وداعىنىڭ ماڭىزدى رەفورما شارالارىن قولدانۋدىڭ ءبىر ءتۇرلى ءتاسىلى بولۋعا ءتيىس. نورۆەگيا ، ەرلانديا جانە يسپانيا ۇكىمەتى سول كۇنى پالەستين مەملەكەتىن رەسمي مويىندايتىندىعىن جاريالادى.
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىسى يزرايل ارمياسىنىڭ رافا قالاسىنداعى بوسقىندار لاگەرىنە اۋە شابۋىل جاساعانىن قاتاڭ ايىپتادى

ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىسى يزرايل ارمياسىنىڭ رافا قالاسىنداعى بوسقىندار لاگەرىنە اۋە شابۋىل جاساعانىن قاتاڭ ايىپتادى، يسپانيا، نورۆەگيا، يرلانديا ەلدەرى پالەستين مەملەكەتىن رەسمي مويىندادى