ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

زەينەتكە شىققانداردىڭ نەگىزگى زەينەتاقى دەڭگەيى جوعارىلاتىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-06-18 15:15
ءوز حابارىمىز. ءتىلشىنىڭ ادام كۇشى بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مينيسترلىگىنەن ۇعىسۋىنشا، 2023-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بەلگىلەمە بويىنشا زەينەتكە شىعۋ ءراسمياتىن وتەگەن ءارى نەگىزگى زەينەتاقىسىن اي سايىن الىپ تۇرعان كاسىپورىندار مەن ورگان، ءىسورىندارىنان زەينەتكە شىققانداردىڭ نەگىزگى زەينەتاقى دەڭگەيى 2024-جىلى 1-ايدىڭ 1-كۇنىنەن باستاپ جوعارىلاتىلدى. تۇلعالىق تەڭشەۋ دەڭگەيى 2023-جىلعى زەينەتكەرلەردىڭ كىسى باسىنا تۋرا كەلەتىن ورتاشا ايلىق نەگىزگى زەينەتاقىسىنىڭ %3 ىندەي بولدى.
 
اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

زەينەتكە شىققانداردىڭ نەگىزگى زەينەتاقى دەڭگەيى جوعارىلاتىلدى

زەينەتكە شىققانداردىڭ نەگىزگى زەينەتاقى دەڭگەيى 2024-جىلى 1-ايدىڭ 1-كۇنىنەن باستاپ جوعارىلاتىلدى