ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

وزەكتى ماقالالار

ترامپ حانگودان كومەك سۇرادى

来源:央广网     |责编:达吾力别克|     发布日期: 2020-03-25 18:29

 ترامپ حانگودان كومەك سۇرادى

 

حانگو بىرلەسكەن اگەنتتىگىنىڭ 3-ايدىڭ 24-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ حانگونىڭ پرەزيدەنتى ۋىن زاييىنمەن تەلەفوندا سويلەسكەن. سويلەسۋ بارسىندا ترامپ حانگو جاقتىڭ ا ق ش ـ تى ەمدەۋ جابدىقتارىمەن قامداۋىن ءۇمىت ەتكەن.

بۇل جونىندە ۋىن زاييىن حانگو ۇكىمەتىنىڭ شارت-جاعداي جار بەرگەن جاعدايدا ەڭ زور قولداۋ كورسەتەتىندىگىن بىلدىرگەن.

ەكى ەل باسشىلارى تاعى ەكى ەلدىڭ جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋىرۋىنا قارسى تۇرۋ بارىسىندا سەلبەستىكتى قالاي ورىستەتۋ ماسەلەسىن تالقىلاعان.

 

ۋىن زاييىن ترامپقا حانگو جاق ا ق ش ازىق - تۇلىك، ءدارى - دارمەك باسقارۋ مەكەمەسىنىڭ رۇقساتىن قاجەت ەتەتىنىن ايتقان. بۇعان قاراتا ترامپ قاتىستى تاراۋعا «دەر كەزىندە نۇسقاۋ بەرەتىندىگىن» بىلدىرگەن.

 

اۋدارعان: كادىرقان اۋەلباي ۇلى

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ترامپ حانگودان كومەك سۇرادى

حانگو بىرلەسكەن اگەنتتىگىنىڭ 3-ايدىڭ 24-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ حانگونىڭ پرەزيدەنتى ۋىن زاييىنمەن تەلەفوندا سويلەسكەن. سويلەسۋ بارسىندا ترامپ حانگو جاقتىڭ ا ق ش ـ تى ەمدەۋ جابدىقتارىمەن قامداۋىن ءۇمىت ەتكەن.