ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

وزەكتى ماقالالار

بۋىن كۇتىمدەۋىندە نەلەرگە كوڭىل ٴبولۋ كەرەك؟

来源:央广网     |责编:古丽美热·霍孜汗|     发布日期: 2021-01-13 17:45

بۋىن كۇتىمدەۋىندە نەلەرگە كوڭىل ٴبولۋ كەرەك؟

 

 

 

تىزەنىڭ قاقساپ اۋرۋى سۇيەك اۋرۋلار بولىمىندە ۇنەمى كەزىگەتىن كلينيكالىق اۋرۋ بەلگىلەرىنىڭ ءبىرى. جايشىلىقتا كوپ جول جۇرسەڭىز، دەنە شىنىقتىرۋىڭىز وتە ارتىق بولىپ كەتسە بۋىن قاقساۋىن كەلتىرىپ شىعارادى. اسىرەسە قىس ماۋسىمى نەمەسە تەمپەراتۋرا تومەندەگەن مەزگىلدە ٴبىرسپىرا ادامداردىڭ بۋىنى قاقسايدى نەمەسە بۋىنى قابىنادى، ءىس جۇزىندە كلينيكادا تىزە بۋىنىنىڭ قاقساپ اۋرۋىن تۋدىراتىن سەبەپتەر وتە كوپ، مۇندا اۋىرعان ورنىنا، جالعاستى اۋىرعان ۋاقىتىنا، باسقا دا اۋرۋ بەلگىلەرىنە جانە ادامنىڭ جاس شاماسىنا قاراي اۋرۋ سەبەبىن انىقتاعاننان كەيىن عانا دۇرىس ەمدەۋ ٴادىسىن قولدانۋعا بولادى.

 

ولاي بولسا، بۋىن قابىنۋ اۋرۋى دەگەنىمىز نە؟ ول قانشا تۇرگە بولىنەدى؟ بۋىن قابىنۋ اۋرۋىنان قالاي ساقتانۋ كەرەك؟ كەزەكتە شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق شيپاحاناسى سۇيەك اۋرۋلارى ٴبولىمى، قارتتار بۋىن اۋرۋلارى ناۋقاس ٴبولىمىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى، شيپاگەرى قاباش كاكەن ۇلىمەن وتكىزىلگەن بۋىن كۇتىمدەۋى جونىندەگى تۇرمىستىق ساۋات نەگىز ەتىلگەن جەلىلەس حابارىمىزدىڭ 1-بولىمىنە نازار سالىڭىزدار. 

来源:中央广播电视总台

 

 

记者:伯塔、 古丽巴合夏

微信编辑:古丽美热

 

ماقالانىڭ كەسكىن نۇسقاسىن تومەندەگى 阅读原文 دى باسىپ كورىڭىز.

中央广播电视总台 央广网 版权所有

بۋىن كۇتىمدەۋىندە نەلەرگە كوڭىل ٴبولۋ كەرەك؟

قارتتار بۋىن اۋرۋلارى ناۋقاس ٴبولىمىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى، شيپاگەرى قاباش كاكەن ۇلىمەن وتكىزىلگەن بۋىن كۇتىمدەۋى جونىندەگى تۇرمىستىق ساۋات نەگىز ەتىلگەن جەلىلەس حابارىمىزدىڭ 1-بولىمىنە نازار سالىڭىزدار