ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

وزەكتى ماقالالار

اۆستراليادان دينوزاۆردىڭ تاسقا اينالعان جاڭا ءتۇرى تابىلدى

来源:央广网     |责编:阿依娜|     发布日期: 2021-06-10 17:44

 

اۆستراليادان 14 جىلدىڭ الدىندا قازىپ الىنعان دينوزاۆردىڭ تاسقا اينالعان قالدىعى جاڭا تۇرگە جاتادى دەپ قارالدى 

اۆستراليانىڭ عالىمدارى 6-ايدىڭ 7-كۇنى جاريالاعان ءبىر عىلمي ماقالاسىندا 2007-جىلى وسى ەلدىڭ كۋينسلاند شتاتىنداعى ءبىر فەرمادان قازىپ الىنعان دينوزاۆردىڭ تاسقا اينالعان قالدىعىنىڭ جاڭا تۇرگە جاتاتىندىعىن اتاپ كورسەتكەن. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي دينوزاۆر ءشوپ قورەكتى زاۋروپوداعا (كەسەرتكى جامباستى دينوزاۆورلار وتريادىنىڭ ءبىر تارماعى) جاتادى ەكەن، وسىدان 96-92 ميلليون جىلدىڭ الدىندا جاساعان كورىنەدى. مەجەگە قاراعاندا، مۇنداي دينوزاۆردىڭ بيىكتىگى شامامەن 5 تە 6.5 مەترگە، دەنەسىنىڭ ۇزىندىعى 25 تە 30 مەترگە جەتىپ، بۇكىل جەر شارىنان بايقالعان دەنە ءبىتىمى ەڭ ۇلكەن 15 ءتۇرلى دينوزاۆر قاتارىنا ەنگىزىلگەن.

 

来源:央广网

 

 

 

微信制作:阿依娜

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

اۆستراليادان دينوزاۆردىڭ تاسقا اينالعان جاڭا ءتۇرى تابىلدى

اۆستراليادان 14 جىلدىڭ الدىندا قازىپ الىنعان دينوزاۆردىڭ تاسقا اينالعان قالدىعى جاڭا تۇرگە جاتادى دەپ قارالدى