ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ۋنيۆەرسال

دەنە شىنىقتىرىپ تۇرماسا دەنەدەگى بۇلشىق ەت مايلاسا ما؟

来源:Kazakcnr     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-06-10 18:50

اپتاسىنا 3 تە 4 كۇن دەنە شىنىقتىراتىندار شىنىعۋ ارەكەتىن توقتاتسا بۇلشىق ەتتەرى مايلاسا ما؟ دەنساۋلىق ساقتاۋ ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇلشىق ەت پەن ماي ءبىر–بىرىنە اينالمايدى. ا ق ش–تىڭ دەنەتاربيە عىلىمى ماماندارى دا دەنە شىنىقتىرۋدى توقتاتسا بۇلشىق ەتتىڭ بولىمسىز بوسايتىنىن، ءبىراق مايعا وزگەرمەيتىنىن ايتادى. كەرىسىنشە، شىنىعۋ ارقىلى مايدى دا بۇلشىق ەتكە وزگەرتۋگە كەلمەيدى.


حانزۋشادان اۋدارعان: قۋات جۇماش ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

دەنە شىنىقتىرىپ تۇرماسا دەنەدەگى بۇلشىق ەت مايلاسا ما؟

اپتاسىنا 3 تە 4 كۇن دەنە شىنىقتىراتىندار شىنىعۋ ارەكەتىن توقتاتسا بۇلشىق ەتتەرى مايلاسا ما؟ دەنساۋلىق ساقتاۋ ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇلشىق ەت پەن ماي ءبىر–بىرىنە اينالمايدى. ا ق ش–تىڭ دەنەتاربيە عىلىمى ماماندارى دا دەنە شىنىقتىرۋدى توقتاتسا بۇلشىق ەتتىڭ بولىمسىز بوسايتىنىن، ءبىراق مايعا وزگەرمەيتىنىن ايتادى. كەرىسىنشە، شىنىعۋ ارقىلى مايدى دا بۇلشىق ەتكە وزگەرتۋگە كەلمەيدى.