ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ۋنيۆەرسال

جۇمىرتقا سارىسى مەن اعىنىڭ قايسىسنىڭ قورەكتىگى جوعارى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-09-25 18:23


    اۋدارعان: سەرىك يمانقان ۇلى


    جۇمىرتقانىڭ بەلوك قۇرامى مول، ونىڭ ۇستىنە ونىڭ امين قىشقىلىنىڭ قۇرامى دا ادام ورگانيزىمىنىڭ قاجەتىنە توتەنشە ۇيلەسەدى، ادام دەنەسىندەگى پايدالانۋ مولشەرى ٪95 تەن اسۋى مۇمكىن، قورەكتىگى ءبىر شاما تولىق تابيعي تاعام، سوندىقتان جۇمىرتقا «تاماشا قورەكتىك قامباسى» دەپ اتالادى. جۇمىرتقا اعى مەن سارىسىنىڭ قايسى تۇرىنىڭ قورەكتىگى ءتىپتى دە جاقسى؟


شىندىعىندا، جۇمىرتقاداعى مايدىڭ، ۆيتاميندەردىڭ، مينەرال زاتتاردىڭ بارلىعى جۇمىرتقا سارىسىندا بولادى. جۇمىرتقا سارىسىنىڭ قۇرامىندا فوسفورلى ماي مەن ءوت ءسىلتىسى مول بولادى، جانە ونىڭ ماي قۇرامىندا قانىقپاعان ماي قىشقىلدارى باسىم تۇرادى. تەك قانىقپاعان ماي قىشقىلى جۇرەك- مي قان تامىرلارىنا، قانداعى مايلارعا، ءتىپتى قانداعى قانتقا دا پايدالى. ونىڭ ۇستىنە جۇمىرتقا سارىسىنىڭ بەلوك قۇرامى جۇمىرتقا اعىنان دا جوعارى بولادى. سوندىقتان جۇمىرتقا سارىسىن تاستاپ، تەك جۇمىرتقا اعىن جەۋ ىسراپشىلدىقتىڭ ءبىر تۇرى.

中央广播电视总台 央广网 版权所有

جۇمىرتقا سارىسى مەن اعىنىڭ قايسىسنىڭ قورەكتىگى جوعارى

جۇمىرتقانىڭ بەلوك قۇرامى مول، ونىڭ ۇستىنە ونىڭ امين قىشقىلىنىڭ قۇرامى دا ادام ورگانيزىمىنىڭ قاجەتىنە توتەنشە ۇيلەسەدى،