ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ۋنيۆەرسال

قاڭعىباس ٴيت ادامدى جارالاسا، باعپ-اسىراۋشى جاۋاپكەرشىلىكتى ارقالاۋى كەرەك

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-09-18 17:11

اۋدارعان: سەرىك يمانقان ۇلى


    جاڭ حانىم مەن لين حانىم ءبىر شاعىن رايونداعى كورشى، شاعىن رايوندا ۇنەمى قاڭعىپ جۇرەتىن ءيت بولادى. لين حانىم مەن ونىڭ شەشەسى ۇنەمى ٴبىر قاڭعىباس ءيت باعادى ٴءارى وعان ات قويادى ٴارى 7 كۇشىك الىپ قالادى. ءبىر كۇنى كەشتە، جاڭ حانىم لين حانىمنىڭ عيماراتىنان قاسىنان وتكەندە، سول اياعىن قاڭعىعان ٴيت قاۋىپ جارالايدى، ەمدەلۋ قاراجاتىنا 1416.1 يۋان جۇمسايدى. ۋاقيعا تۋىلعاننان كەيىن، قاڭعىباس يتتەردى قاتىستى تاراۋلار الىپ كەتەدى. جاڭ حانىم بەيجيڭ قالاسى حايديان رايوندىق حالىق سوت مەكەمەسىنە ارىز بەرىپ، لين حانىمنان كەشىرىم سۇراۋدى ٴارى ەمدەلۋ قاراجاتى، جۇمىس اقساتۋ قاراجاتى قاتارلىلارعا جيىنى 5499.1 يۋان بەرۋدى تالاپ ەتەدى.


    سوت مەكەمەسى تەكسەرۋ ارقىلى بىلاي دەپ قارايدى: بۇل دەلودا ادامدى جارالاعان ٴيت ٴاسىلى قاڭعىباس ٴءيت بولعانىمەن، جارىم جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە لين حانىم جانە ونىڭ سەمياسىنداعىلار ۇزاق ۋاقىت تۇراقتى ورىندا يتكە جەم بەرەدى، ٴيت تە لين حانىمنىڭ ٴۇيىنىڭ ماڭىندا ۇزاق ۋاقىت جاسايدى. وسىعان نەگىزدەلگەندە، لين حانىم مەن ادامدى جارالاعان ءيت ٴىس جۇزىندە ازىقتاندىرۋ قاتىناسىن قالىپتاستىرعان. ءيت ادامدى جارالاعاننان كەيىن، لين حانىم باعۋشى رەتىندە سايكەستى ۇقىققا قول سۇعۋ جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاۋى كەرەك. سوت ەڭ سوڭىندا لين حانىمعا جاڭ حانىمنىڭ ەمدەلۋ قاراجاتى مەن قاتىناس قاراجاتىنا جيىنى 1666.1 يۋان بەرۋ جونىندە ۇكىم شىعارادى ٴارى ۇقىققا قول سۇعۋ ارەكەتى جونىندە جاڭ حانىمنان جازباشا كەشىرىم سۇرايدى.


    سۋديا بىلاي دەدى: ازاماتتىق ىستەر زاڭناماسىندا باعىمداعى حايۋاناتتار باسقالارعا زيان جەتكىزگەن حايۋاناتتاردى باعۋشى نەمەسە باسقارۋشى ۇقىققا قول سۇعۋ جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاۋى كەرەك دەپ بەلگىلەنگەن. سوت مەكەمەسى لين حانىمنىڭ تولەم جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاۋى جونىندە ۇكىم شىعارۋىنىڭ سەبەبى، لين حانىمنىڭ جانە ونىڭ سەمياسىنداعىلاردىڭ قاڭعىپ جۇرگەن يتتەرگە ۇزاق ۋاقىت ازىق بەرىپ، ولاردىڭ تۋعان كۇشىگىن الىپ قالىپ، ٴىس جۇزىندە باعۋ قاتىناسىن قالىپتاستىرعاندىعىندا. ءبىر مەزەت باعۋ قاتىناسىندا حايۋاناتتى باعۋشى ادام نەمەسە باسقارۋشى ادام حايۋاناتتى باعۋدىڭ قىزىعىنان ٴلاززاتتانۋمەن بىرگە، قولدا باعىلعان حايۋانعا دا قاجەتتى باسقارۋ بورىشىن ارقالاپ، ونىڭ باسقالارعا زيان جەتكىزۋىنەن ساقتانۋ كەرەك. حايۋاناتتى باعۋشى نەمەسە باسقارۋشى باعىمداعى حايۋاناتى باسقالاردىڭ باس اماندىعىنا زيان جەتكىزگەندە ۇقىققا قول سۇعۋ جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاۋى كەرەك، ونىڭ نيەتى مەن العاشقى نيەتىنە بولا جاۋاپكەرشىلىگىن كەشىرۋگە بولمايدى.

中央广播电视总台 央广网 版权所有

قاڭعىباس ٴيت ادامدى جارالاسا، باعپ-اسىراۋشى جاۋاپكەرشىلىكتى ارقالاۋى كەرەك

جاڭ حانىم مەن لين حانىم ءبىر شاعىن رايونداعى كورشى، شاعىن رايوندا ۇنەمى قاڭعىپ جۇرەتىن ءيت بولادى. لين حانىم مەن ونىڭ شەشەسى ۇنەمى ٴبىر قاڭعىباس ءيت باعادى ٴءارى وعان ات قويادى ٴارى 7 كۇشىك الىپ قالادى.