ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-نىڭ ٴۇي قۇرىلىس ساۋداگەرلەرىنىڭ سەنىم كورسەتكىشى ٴۇرتىس تومەندەپ، 2008-جىلعى فينانس داعدارىسىنان بەرگى ەڭ ناشار بەينە جارىققا شىقتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-09-20 12:56
 
 ٴوز حابارىمىز. اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىنىڭ جانە امانات قارىز اقشا وزىندىك قۇنىنىڭ ۇزدىكسىز جوعارىلاۋىنىڭ ىقپالىنان، ا ق ش-ندا 9-ايدا تۇرعىن ٴۇي بازارىنىڭ سەنىم كورسەتكىشى 46 عا ٴتۇسىپ،  وسى ساندى مالىمەت جاعىندا 2008-جىلعى فينانس داعدارىسىنان بەرگى ەڭ ناشار بەينە جارىققا شىقتى. وتكەن جىلى ۇقساس مەزگىلدە بۇل ساندىق كورسەتكىش 76  بولاتىن.
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-نىڭ ٴۇي قۇرىلىس ساۋداگەرلەرىنىڭ سەنىم كورسەتكىشى ٴۇرتىس تومەندەپ، 2008-جىلعى فينانس داعدارىسىنان بەرگى ەڭ ناشار بەينە جارىققا شىقتى

وسى ساندى مالىمەت جاعىندا 2008-جىلعى فينانس داعدارىسىنان بەرگى ەڭ ناشار بەينە جارىققا شىقتى. وتكەن جىلى ۇقساس مەزگىلدە بۇل ساندىق كورسەتكىش 76 بولاتىن.